THINK’s Update Ep.20 ปัจจุบัน Origin ได้ทำการเปิดตัวโครงการใหม่ 3 โครงการภายใต้ชื่อ Park Origin ซึ่งแบรนด์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคใหม่ ที่มีความต้องการที่จะพักอาศัยอยู่ในใจกลางเมือง แต่ยังคงต้องการความเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว Origin ได้เห็นความสำคัญนี้จึงนำแนวคิดนี้มาประยุกตุ์ใช้กับโครงการใหม่ทั้ง 3 โครงการ โดยภายในโครงการจะให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการ Mixed-use ควบคู่กันไปกับตัวโครงการที่อยู่อาศัย โดยจะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ ทำให้ลูกบ้านมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น และยังมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้กับลูกบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วย

เว็บไซต์โครงการ https://www.parkorigin.co.th/