ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์
ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลทางกฎหมา

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ตามสัญญาของแพลตฟอร์ม thinkofliving.com

ในกรณีที่คุณค้นหาหรือเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลบนแพลตฟอร์ม thinkofliving.com (รวมถึงเว็บไซต์  เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือแอพพลิเคชั่น) ถือว่าคุณตกลงที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันของข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลักเกณฑ์การเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงเว็บไซต์ โดเมนย่อยของเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ แอพพลิเคชั่น API และวิดเจ็ต (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์มของเรา” ในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้) สำหรับการใช้งานบน API และวิดเจ็ต ให้บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ด้วย

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้หรือเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มของเราเมื่อใดก็ได้ โดยการตีพิมพ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่บนเว็บไซต์ของเรา และเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว และในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์หรือประกาศอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา คุณมีทางเลือกคือหยุดการใช้งานแฟลตฟอร์มของเรา

เราไม่รับประกันว่าเนื้อหา ลิงก์ หรือโดเมนย่อยที่บรรจุไว้หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราจะพร้อมให้คุณใช้หรือเข้าถึงได้ตลอดเวลา เราอาจเปลี่ยนเส้นทางหรือตำแหน่งของลิงก์ หรือโดเมนย่อย หรือเชื่อมต่อเนื้อหาที่บรรจุไว้ในลิงก์ หรือโดเมนย่อยบนเว็บไซต์ของเราเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราไม่รับประกันว่าลิงก์ที่คุณส่งต่อจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเวลาที่คุณส่งต่อหรือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น เนื่องจากเนื้อหาเหล่านั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเราและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ใน thinkofliving.com ไม่สามารถใช้แทนที่คำแนะนำทางกฎหมาย การเงิน หรือสังหาริมทรัพย์ได้

บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด (“บริษัท”) รับผิดชอบในการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มของเรา และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ใน thinkofliving.com ทั้งหมด โดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นถูกต้องแม่นยำหรือมีความน่าเชื่อถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาข้อมูลที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา โดยบริษัทหรือในนามของบริษัท และเนื้อหาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา) บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดกับบุคคลที่อ้างอิงหรือใช้ข้อมูลที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา หรือเอกสารที่ตีพิมพ์

 

ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ไม่มีวัตถุประสงค์การใช้งานโดยบุคคลซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงผู้เยาว์หรือบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ การใช้งานเว็บไซต์หมายความว่าผู้ใช้ยืนยันว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะสำหรับเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ หากผู้ใช้ยังไม่บรรลุนิติภาวะกรุณาออกจากเว็บไซต์โดยทันที

ในการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงว่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(ก)             ใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ กระบวนการ หรือวิธีการอัตโนมัติในการเข้าถึง เรียกดู ทำลาย หรือสร้างดัชนีแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหา          อื่น ๆ บนเว็บไซต์

(ข)             ใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ กระบวนการ หรือวิธีการในการแทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานบนเว็บไซต์ของเรา

(ค)             กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการสร้างภาระหรือก่อให้เกิดปริมาณการใช้งานที่มากเกินกำหนดบนโครงสร้างพื้นฐานของเรา ซึ่งเรา พิจารณาว่าเป็นการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

(ง)             ใช้หรือสร้างดัชนีของข้อมูลบนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(i)   สร้างหรือเพิ่มจำนวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามารถค้นหาได้

(ii)  สร้างข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพย์สิน หรือ

(iii) แข่งขันกับเราในลักษณะใดก็ตามที่เราไม่ได้อนุญาตให้กระทำ

(จ)             ส่งต่อข้อความขยะ จดหมายลูกโซ่ การแข่งขัน อีเมลขยะ แบบสำรวจ หรือข้อความแบบวงกว้าง ไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม

(ฉ)             ใช้แพลตฟอร์มของเรา หรือเนื้อหาจากแพลตฟอร์มของเราในลักษณะใดก็ตามที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม และ/หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน

(ช)             ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น

(ซ)             เลียนแบบบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือพยายามเรียกเงิน รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่น

(ฌ)            กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เราประกาศ หรือบทบัญญัติกฎหมายกำหนดไว้

(ญ)            ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ ส่งต่อซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ แจกจ่าย แปล สร้างงานต่อเนื่องหรืองานประยุกต์ แสดงต่อสาธารณะ ขาย ค้า หรือกระทำ การอย่างอื่นที่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์อันมิชอบจากแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่เราอนุญาตให้กระทำ หรือ

(ฎ)             ส่งต่อหรือพยายามส่งต่อซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำลาย หรือสร้างความเสียหายต่อระบบ

ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสร้างอุปสรรคทางเทคนิค หรือรายงานความประพฤติของคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงาน

 

ลิขสิทธิ์

เรื่องที่อยู่บนหรือเข้าถึงได้จากแพลตฟอร์มของเราและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์มีลิขสิทธิ์ทั้งหมด นอกจากการปฏิบัติที่เป็นธรรมที่ได้รับการอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แล้ว บริษัทอนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่มีลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น สำหรับการทำซ้ำหรือใช้เอกสารที่มีลิขสิทธิ์ของ thinkofliving.com ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการใช้งานดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงจากบริษัท หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องโดยการอนุญาตจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าจะต้องมีการระบุชื่อและผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เมื่อทำซ้ำหรืออ้างอิงเอกสารไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

 

ลิงก์และการโฆษณาของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มของเราจะมีโฆษณา ไฮเปอร์ลิงก์ และพอยเตอร์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มของลูกค้าบางรายของสำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของเรา ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเรา และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของบริษัท เมื่อคุณทำการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว คุณจะออกจากแพลตฟอร์มของเราและดำเนินการต่อไปภายใต้ความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และบริษัท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่คุณได้รับจากการอ้างอิงข้อความที่อยู่หรือไม่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การแสดงโฆษณาไม่ถือเป็นการแสดงการรับรองหรือแนะนำจากบริษัท

 

ข้อมูลสนับสนุน

ในหัวข้อนี้ “ข้อมูลสนับสนุน” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ วิดีโอ ภาพนิ่ง เสียง หรือวัสดุอื่น ๆ ที่บริษัทอนุญาตให้คุณเป็นผู้จัด แบ่งปัน ตีพิมพ์ แสดง เก็บ หรืออัพโหลดบนแพลตฟอร์มของเราตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขนี้

ในเวลาใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการถอน เปลี่ยนแปลง หรือตัดการเข้าถึงข้อมูลสนับสนุนของคุณ รวมถึงไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และบริษัทยังสามารถถอดถอน หรือตัดการเข้าถึงข้อมูลสนับสนุนของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในกรณีที่บริษัทเห็นว่า

(ก)             ข้อมูลสนับสนุนเหล่านั้นผิดบทบัญญัติกฎหมาย หรือระเบียบ

(ข)             ข้อมูลสนับสนุนเหล่านั้นละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

(ค)             บริษัทต้องดำเนินการตามคำสั่งของหน่วยงานด้านกฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(จ)             ข้อมูลสนับสนุนเหล่านั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

(i)   ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวง

(ii)  ไม่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มของเรา

(iii)  อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(iv)  ข้อมูลผิดอย่างนัยสำคัญ

(v)    ลามก

(vi)   หมิ่นประมาท

(vii)  ผิดบทบัญญัติฎหมาย หรือ

(viii) วิบัติอันเนื่องมาจากมีไวรัสหรือรหัสอันตรายอื่น ๆ

ทั้งนี้ คุณมีสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือข้อมูลสนับสนุนของคุณทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการกับข้อมูลสนับสนุนของคุณในฐานะข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์

ภายใต้ขอบเขตที่ว่าข้อมูลสนับสนุนมีกรรมสิทธิ์ คุณให้อนุญาตที่เป็นสากลว่าไม่จำกัดเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่ง โดย ไม่มีค่าแห่งสิทธิ สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถเพิกถอนได้ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ แปล แจกจ่าย ตีพิมพ์ สร้างผลงานต่อเนื่อง แสดง และดำเนินต่อสาธารณะในข้อมูลสนับสนุนของคุณที่แพร่กระจายทั่วโลกไม่ว่าในสื่อใดก็ตาม ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเราสามารถให้ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ แปล แจกจ่าย ตีพิมพ์ สร้างผลงานต่อเนื่อง และแสดงข้อมูลสนับสนุนของคุณตามที่บริษัทและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์กำหนด

คุณให้สิทธิแก่บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสนับสนุนที่อยู่บนเว็บไซต์ให้ใช้ชื่อของคุณ หรือชื่อที่คุณส่งมาพร้อมกับข้อมูลสนับสนุน และให้สิทธิในการรับรองและรับประกันว่า

(ก)             คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิทั้งหมดในข้อมูลสนับสนุน หรือ

(ข)             คุณมีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงใบอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตให้ใช้และอนุญาตให้บริษัทแสดงข้อมูลสนับสนุน

สำหรับข้อมูลสนับสนุนที่คุณถือธรรมสิทธิ์ คุณแถลงว่า

(ก)             คุณไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตนเพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุนหรืองานต่อเนื่อง การอัพเกรดหรืออัพเดทข้อมูลสนับสนุน และ

(ข)             คุณเข้าใจว่าเมื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราแล้ว คุณอาจพบข้อมูลสนับสนุนของผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่นของเรา คุณรับทราบและตกลง ว่าบริษัทไม่ได้ควบคุมและไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลสนับสนุนของผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่น ๆ ดังกล่าว คุณจะให้บริษัทพ้นจากข้อ เรียกร้องที่คุณสามารถกระทำต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสนับสนุนของผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่น ๆ

คุณรับรองและรับประกันว่า

(ก)             คุณมีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงใบอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตให้ใช้และอนุญาตให้บริษัทแสดงข้อมูลสนับสนุน และ

(ข)             คุณจะไม่ให้ข้อมูลสนับสนุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(i)          ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และคุณตกลงที่จะชำระค่าแห่งสิทธิ ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่                                 เกี่ยวข้องกับข้อมูลสนับสนุนที่ถูกกระทำขึ้นโดยคุณ

(ii)       ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวง

(iii)      ข้อมูลผิดอย่างนัยสำคัญ

(iv)      อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(v)       เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(vi)      ลามก ซึ่งรวมถึงภาพอนาจาร ภาพที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

(vii)     หมิ่นประมาท

(viii)    ผิดบทบัญญัติฎหมาย หรือส่งเสริมให้เกิดการประพฤติผิดกฎหมาย หรือ

(ix)     ไม่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มของเรา

 

เนื้อหาของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มของเรามีเนื้อหาที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) บริษัทไม่มีนโยบายในการตรวจสอบหรือสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบ และไม่รับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัยต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เนื้อหาของบุคคลที่สามนั้นไม่ได้แสดงทัศนะของบริษัท ซึ่งคุณได้เชื่อถือเนื้อหาของบุคคลที่สามด้วยความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น

 

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

แอพพลิเคชั่นของเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือซอฟท์แวร์

(ก) แอปเปิ้ล

หากคุณดาวน์โหลดหนึ่งในแอพพลิเคชั่นของเราผ่านทาง iTunes ถือว่าคุณรับทราบว่าข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เป็นการแสดงข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานของผู้บริโภคระหว่างคุณกับบริษัท ข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานของผู้บริโภคเป็นข้อตกลงระหว่างเราและคุณ ซึ่งไม่ใช่ข้อตกลงระหว่างบริษัท แอปเปิ้ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“แอปเปิ้ล”) กับคุณ

ทั้งนี้ เราอนุญาตให้คุณมีสิทธิใช้แอพพลิเคชั่นบนไอโฟนหรือไอพอดทัชที่คุณเป็นเจ้าของและควบคุม โดยการอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้ ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามกฎการใช้งานในเงื่อนไขของแอพสโตร์

คุณรับทราบว่า

 • บริษัท (ไม่ใช่แอปเปิ้ล) จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาเท่านั้น และ
 • แอปเปิ้ลไม่มีหน้าที่ในการให้บริการบำรุงรักษา หรือสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น

ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกัน (ถ้ามี) คุณสามารถแจ้งให้แอปเปิ้ลทราบ และแอปเปิ้ลจะคืนเงินค่าซื้อแอพพลิเคชั่นให้แก่คุณ ทั้งนี้ ภายใต้ที่กฎหมายบัญญัติไว้ แอปเปิ้ลจะไม่มีการรับประกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น ซึ่งการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความชำรุดบกพร่องภายใต้การรับประกัน (ถ้ามี) เป็นความรับผิดชอบของเรา

เรา (และแอปเปิ้ลจะไม่) รับผิดชอบกรณีดังต่อไปนี้

 • จัดการข้อเรียกร้องจากคุณ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นหรือการครอบครอง หรือการใช้แอพพลิเคชั่นของคุณ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) (i) ข้อเรียกร้องความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (ii) ความผิดพลาดของแอพพลิเคชั่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ (iii) ข้อเรียกร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และ
 • การตรวจสอบการละเมิดสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง การต่อสู้ การยุติ และการถอดถอนข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามเกี่ยวข้องกับ แอพพลิเคชั่น การครอบครองของคุณ หรือการใช้แอพพลิเคชั่นของคุณ

ทั้งนี้ คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีคำสั่งห้ามส่งสินค้า หรือประเทศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นประเทศที่ “ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย” และ (ii) คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นบุคคลต้องห้ามหรือต้องจำกัด

ในกรณีที่คุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] ผ่านทางตัวเลือก “ข้อเสนอแนะ” บนเมนูการตั้งค่าในแอพพลิเคชั่น หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-204-9598

ภายใต้ของบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนด คุณรับทราบและตกลงว่าแอปเปิ้ลและบริษัทสาขาของแอปเปิ้ลเป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานของผู้บริโภค และการยอมรับข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ของคุณ (และข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานของผู้บริโภค) เป็นการให้สิทธิแอปเปิ้ล (และคุณยอมรับว่าแอปเปิ้ลมีสิทธิ) ในการบังคับใช้เงื่อนไขข้อตกลงการอนุญาตการใช้งานของผู้บริโภคต่อคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม

(ข) แอนดรอยด์

แอพพลิเคชั่นที่เข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์แอนดรอยด์รวมถึงซอฟท์แวร์จาก The Android Open Source Project Copyright ©2005-2008, The Android Open Source Project ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ Apache License, Version 2.0 (“การอนุญาต”) ซึ่งคุณต้องไม่ใช้ไฟล์หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุญาต เว้นแต่จะกำหนดไว้ในกฎหมายหรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟท์แวร์ที่แจกจ่ายภายใต้การอนุญาตนี้เป็นการแจกจ่ายในรูปแบบ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดการอนุญาตเพื่อตรวจสอบภาษาที่ใช้ควบคุมการอนุญาตและข้อจำกัดภายใต้การอนุญาตนี้ได้

 

รายงานทรัพย์สิน

ในกรณีที่คุณต้องการรายงานหรือประมาณการณ์ราคาของทรัพย์สินหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (“รายงานทรัพย์สิน”) ผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา (หากมีข้อมูลให้บนแพลตฟอร์มของเรา) ถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โดยรายงานทรัพย์สินนี้ถือเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยอ้างอิงตามประวัติข้อมูลและไม่ได้นำผลกระทบหรือปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้ในอนาคต กฎหมาย สิ่งแวดล้อม หรือตลาดอสังหาริมทรัพย์) ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา รายงานทรัพย์สินไม่ถือว่าเป็นข้อแนะนำหรือข้อมูลอ้างอิงสำหรับคุณหรือบุคคลใด ๆ และเราแนะนำว่าคุณควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในการจัดทำรายงานทรัพย์สินนี้ เราไม่ได้ดำเนินการในฐานะตัวแทนของคุณ หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หัวข้อรายงานทรัพย์สินและหัวข้อที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จัดทำ (รวมถึงประมาณการณ์ราคา) ถือว่าเป็นเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 

เนื้อหาของบรรณาธิการ

เนื้อหาหรือบทความของบรรณาธิการบนเว็บไซต์ของเราเป็นเนื้อหาโดยทั่วไปเท่านั้นซึ่งไม่ได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการเฉพาะของคุณ เนื้อหาของบรรณาธิการไม่ถือว่าเป็นข้อแนะนำหรือข้อมูลอ้างอิงสำหรับคุณหรือบุคคลใด ๆ และเราแนะนำว่าคุณควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการตามเนื้อหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เนื้อหาของบรรณาธิการที่เขียนโดยผู้เขียนบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับการว่าจ้างจากเราถือว่าเป็นเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 

การรับประกันเพิ่มเติม

คุณรับรองและรับประกันว่า

(ก)             คุณใช้แพลตฟอร์มของเราตามเงื่อนไขและคำสั่งที่เรากำหนดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มทุกครั้ง

(ข)             คุณจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เรามอบให้เพื่อเข้าถึง thinkofliving.com ไว้เป็นความลับ

(ค)             คุณยอมรับความรับผิดต่อการใช้ผู้ใช้และรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นผลมาจากการ          กระทำโดยประมาทหรือการละเว้นการกระทำตามกฎหมายของบริษัทเอง

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทและบริษัทในเครือ (และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงาน) ต่อความสูญเสีย ความรับผิด
ข้อเรียกร้อง หรือคำสั่ง (รวมถึงค่าทนายความที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราหรือการจัดทำข้อมูลสนับสนุนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของคุณ)

 

นโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราได้เมื่อเราให้ความยินยอม หากเราอนุญาตให้คุณเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มของเรา คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(ก)             ทำลิงก์เชื่อมโยงมายังเนื้อหาของบริษัทเสมือนว่าเป็นลิงก์มายังเนื้อหาของคุณหรือของบุคคลอื่น (เช่น ใช้โลโก้ของคุณเพื่อเชื่อมโยง          มายังเนื้อหาของเรา)

(ข)             ทำลิงก์เชื่อมโยงมาเว็บไซต์ของเราแล้วเชื่อมโยงต่อไปยังที่อื่น

(ค)             ตีกรอบเนื้อหาของเราเพื่อนำเสนอเสมือนเป็นเนื้อหาของคุณเอง หรือเป็นเนื้อหาของบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา หรือผู้อนุญาตของ            เรา หรือ

(ง)             เชื่อมโยงมายังเนื้อหาของเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอีกเว็บไซต์หนึ่งที่รวบรวมรายการทรัพย์สินและ/หรือข้อมูลหรือแข่งขันกับ            เราด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณไม่ทำลิงก์เชื่อมโยงมายังเนื้อหาของเรา และเราสามารถใช้สิทธินี้โดยการส่งคำบอกกล่าวถึงคุณ และเรามีสิทธิพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม

 

การจำกัดความรับผิด

สิทธิและการเยียวยาบางประการอาจได้รับการกำหนดไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดออก จำกัด หรือดัดแปลง นอกเหนือจากสิทธิและการเยียวยาที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ให้ตัดออกแล้ว โดยเราจำกัดความรับผิดในเรื่องการรับประกันหรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถตัดออกได้ให้อยู่ในขอบเขตดังต่อไปนี้ คือ การให้บริการใหม่หรือชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการใหม่ หรือเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า หรือชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามในเรื่องที่เกี่ยวกับการค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่มีผลต่อเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายที่มีผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่อาจเกิดได้ทั่วไป ค่าเสียหายพิเศษ และค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียลูกค้า การสูญเสียเงินทุน ค่าเสียโอกาสในระหว่างที่ต้องหยุดการผลิต การสูญเสียกำไร การสูญเสียหรือเสียหายด้านชื่อเสียง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาอื่น ๆ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียการใช้ข้อมูล การสูญเสียเงินฝากหรือผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ที่คุณได้รับหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือเว็บไซต์ แม้ว่าจะมีข้อความที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนการใช้งานฉบับนี้ มูลค่าความรับผิดสะสมของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณอันเนื่องมาจากการกระทำใด ๆ ก็ตามและไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามจะจำกัดไว้ไม่เกิน 100.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น)

 

เขตอำนาจทางกฎหมาย

การใช้แพลตฟอร์มของเรา ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และข้อกำหนดและประกาศทางกฎหมายจะอยู่ภายใต้และตีความโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย

เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา ถือว่าคุณอยู่ภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายของศาลในประเทศไทยโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ภาษา

หากมีการจัดทำข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตช่องทางการเชื่อมต่อของแอพพลิเคชั่น THINKOFLIVING.COM (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

 1. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ควบคุมการใช้งานช่องทางการเชื่อมต่อของแอพพลิเคชั่น thinkofliving.com (“API”) ของคุณและเป็นพื้นฐานของสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและบริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด (“บริษัท”) เกี่ยวกับการใช้งาน API

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณต้องไม่ดาวน์โหลด ติดตั้ง ทำสำเนา ใช้ หรือเข้าถึง API โดยเด็ดขาด การดาวน์โหลด ติดตั้ง ทำสำเนา ใช้ หรือเข้าถึง API ของคุณถือเป็นการแสดงความยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

 1. ช่องทางการเชื่อมต่อของแอพพลิเคชั่น (“API”)

(ก)         API ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) และทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของ thinkofliving.com (“เว็บไซต์”) จากจุดต่าง ๆ ที่อยู่นอกโดเมนของเว็บไซต์ ขอบเขตของการเข้าถึง API ของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และข้อกำหนดคุณลักษณะขอบเขตการใช้งาน API ที่บริษัทอาจจะออกให้คุณเพื่อรับทราบ

(ข)         บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือตัดการเชื่อมต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของ API เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

(ค)         บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอการอัพเกรดหรืออัพเดท API หรือการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือการบำรุงรักษา API ตามดุลยพินิจของบริษัท

(ง)         บริษัทมีสิทธิจำกัดการทำงานและการให้บริการหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ API เนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดใด ๆ

 1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ หากคุณยังคงใช้ API อย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลแล้ว เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถทำได้โดยการหยุดใช้ API และถอน API (และรหัสซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง) ออกจากเว็บไซต์ของคุณ

 1. การอนุญาตให้ดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้ API

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทมอบสิทธิและการอนุญาตอันเป็นสากล ไม่จำกัด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ให้แก่คุณเพื่อทำการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้ API ในขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดคุณลักษณะขอบเขตการใช้งาน API ที่บริษัทอาจจะออกให้คุณเพื่อรับทราบ (“การอนุญาต”)

 1. การยกเลิกการอนุญาต

การอนุญาตยังคงมีผลต่อไปจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำการยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตได้โดยการหยุดใช้ API และทำลายสำเนา API ทั้งหมดที่คุณมีทิ้งไป การอนุญาตจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถ้า

(ก)         คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ก็ตามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

(ข)         บริษัทตีพิมพ์คำประกาศยกเลิกบนเว็บไซต์ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะ หรือ

(ค)         บริษัทส่งคำบอกกล่าวยกเลิก (รวมถึงอีเมลหรือข้อความ) เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณโดยตรง

 1. ค่าธรรมเนียม

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้และการเข้าถึง API หรือเนื้อหาของเว็บไซต์และบริการในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร

 1. การจำกัดการอนุญาต

API เป็นทรัพย์สินของบริษัทและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ การอนุญาตที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(ก)         คุณต้องไม่ขาย API หรือบริการ ข้อมูลหรือซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องหรือมาจาก API

(ข)         คุณต้องไม่ดัดแปลง ประยุกต์ แปล แปลง แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ รื้อ หรือแปลงรหัสต้นทางจาก API เว้นแต่จะดำเนินการภายในขอบเขตที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือจากเรา (เป็นลายลักษณ์อักษร) ให้ดำเนินการดังกล่าวได้

(ค)         คุณต้องไม่ถอดถอนหรือปิดบังอำพรางป้ายที่แสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือกรรมสิทธิ์ที่อยู่บนหรือบรรจุไว้ใน API ซึ่งรวมถึงคุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงรหัสใด ๆ ที่บริษัทมอบให้ ต้องไม่ปิดบังอำพรางหรือปิดการทำงานขององค์ประกอบของ API และต้องไม่แท็กลิงก์จาก API ไปยังเว็บไซต์ในลักษณะ “ไม่ติดตาม” หรือป้องกันหรือทำให้เครื่องมือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่สามารถติดตามหรือให้คะแนนลิงก์ได้

(ง)         คุณต้องไม่ใช้ API ในทางที่จะทำให้บริการค้นหาของเรา (เช่น การใช้ API ด้วยวิธีการอัตโนมัติ) เกิดการโอเวอร์โหลดหรือถูกทำลายหรือหยุดทำงาน คุณต้องไม่ใช้ API ในทางที่เป็นการแทรกแซงการใช้งานหรือการใช้บริการค้นหาของเว็บไซต์

(จ)         คุณต้องแสดง API ในรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท ซึ่งรวมถึงการระบุคุณลักษณะของแบรนด์ การให้เครดิตบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) ในการแสดง และต้องเป็นรูปแบบตามที่ตกลงกันในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเรื่องขอบเขตการใช้งานที่บริษัทอาจจะออกให้แก่คุณ

(ฉ)         คุณต้องไม่แสดง API ในเว็บไซต์ใด ๆ ที่ดูหมิ่นบริษัทหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) หรือกระทำการใดที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

(ช)         คุณต้องไม่ตั้งหรือเก็บรักษาไฮเปอร์ลิงก์หรือลิงก์อื่น ๆ จากเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์อื่น (นอกจากเว็บไซต์ของบริษัท) ที่ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์หรือมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของบริษัท

คุณตกลงว่าบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 7 นี้

 1. การรับประกัน ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย

(ก)         บริษัทให้บริการ API ในลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทตัดเงื่อนไขและการรับประกันใด ๆ ที่อาจปรากฏเป็นนัยในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ออกไปทั้งหมด ยกเว้นเงื่อนไขหรือการรับประกัน (ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดเป็นนัย) ที่ไม่สามารถตัดออกได้ และบริษัทจำกัดความรับผิดในการละเมิดเงื่อนไขที่ไม่สามารถตัดออกได้ (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้จำกัดความรับผิดต่อการละเมิดดังกล่าวได้) เป็นการ (ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกของเรา) ให้บริการ API ใหม่หรือชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการ API ใหม่

(ข)         ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทตัดความรับผิดอื่น ๆ ที่มีต่อคุณในเรื่องค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย และความเสียหายที่คุณได้รับหรือเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ API ของคุณ ไม่ว่าความรับผิดนั้นจะเกิดจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อของเรา) หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ หรือภายใต้พฤติการณ์ใด ๆ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียกำไร รายได้ และโอกาสทางธุรกิจ

(ค)         คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้ API ด้วยตนเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการใช้ API ด้วยตนเองทั้งหมด

(ง)         คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่อซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ API ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการของบุคคลที่สาม (ไม่ว่าบังคับหรือเป็นตัวเลือก) ที่คุณใช้เกี่ยวเนื่องกับ API เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สามดังกล่าวเองทั้งสิ้น และอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน และการสละสิทธิ์ความรับผิดของบุคคลที่สามดังกล่าว

(จ)         คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันบริษัทและผู้ให้การอนุญาตของบริษัทจากข้อเรียกร้องหรือคำสั่งใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่บุคคลที่สามเป็นผู้เรียกร้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณดาวน์โหลด เข้าถึง และ/หรือใช้ API รวมถึงเนื้อหาหรือบริการที่ให้ไว้ใน API ซึ่งรวมถึงการกระทำผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การกระทำผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

(ก)         ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ API ของคุณ และถือเป็นการยกเลิกและแทนที่ความเข้าใจและข้อตกลงอื่น ๆ ที่ทำไว้ทั้งหมดก่อนหน้าไม่ว่าที่ได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาที่เกี่ยวกับการใช้ API ของคุณ

(ข)         ในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านกฎหมายพบว่าข้อกำหนดใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับตามกฎหมายต่อไป

(ค)         การสะสิทธิข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าผู้มีอำนาจของเราเท่านั้น

(ง)         ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย

(จ)         ในกรณีที่มีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ

 

 

 

THINKOFLIVING.COM ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์วิดเจ็ต (“ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์”)

 1. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ควบคุมการใช้งานวิดเจ็ต thinkofliving.com (“วิดเจ็ต”) ของคุณและเป็นพื้นฐานของสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและ บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด (“บริษัท”) เกี่ยวกับการใช้งานวิดเจ็ตนี้

 

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ คุณต้องไม่ดาวน์โหลด ติดตั้ง ทำสำเนา ใช้ หรือเข้าถึงวิดเจ็ตโดยเด็ดขาด การดาวน์โหลด ติดตั้ง ทำสำเนา ใช้ หรือเข้าถึงวิดเจ็ตของคุณถือเป็นการแสดงความยอมรับข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้

 1. วิดเจ็ต

(ก)         วิดเจ็ตถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) และทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของ thinkofliving.com (“เว็บไซต์”) หรือเนื้อหาของหุ้นส่วนของบริษัทและเว็บไซต์ที่เป็นแบรนด์ร่วมของบริษัทจากจุดต่าง ๆ ที่อยู่นอกโดเมนของเว็บไซต์

(ข)         บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือตัดการเชื่อมต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดเจ็ตเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

(ค)         บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอการอัพเกรดหรืออัพเดทวิดเจ็ตหรือการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือการบำรุงรักษาวิดเจ็ตตามดุลยพินิจของบริษัท

(ง)         บริษัทมีสิทธิจำกัดการทำงานและการให้บริการหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดเจ็ต เนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดใด ๆ

 1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

บริษัทสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ หากคุณยังคงใช้วิดเจ็ตอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลแล้ว เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถทำได้โดยการหยุดใช้วิดเจ็ตและถอนวิดเจ็ต (และรหัสซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง) ออกจากเว็บไซต์ของคุณ

 1. การอนุญาตให้ดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้วิดเจ็ต

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ และเว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ บริษัทมอบสิทธิและการอนุญาตอันเป็นสากล ไม่จำกัด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ให้แก่คุณเพื่อทำการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้วิดเจ็ต (“การอนุญาต”)

 1. การยกเลิกการอนุญาต

การอนุญาตยังคงมีผลต่อไปจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำการยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตได้โดยการหยุดใช้วิดเจ็ต และทำลายสำเนาวิดเจ็ตทั้งหมดที่คุณมีทิ้งไป เราสามารถยกเลิกการอนุญาตได้โดยการถอดถอนการเข้าถึงวิดเจ็ต

การอนุญาตจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถ้า

(ก)         คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ก็ตามในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้

(ข)         บริษัทตีพิมพ์คำประกาศยกเลิกบนเว็บไซต์ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะ หรือ

(ค)         บริษัทส่งคำบอกกล่าวยกเลิก (รวมถึงอีเมลหรือข้อความ) เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณโดยตรง

(ง)         การใช้วิดเจ็ตมีปริมาณเกินกว่าจำนวนผู้ใช้บริการที่คาดการณ์ไว้จนทำให้บริษัทต้องถอดหรือปิดการใช้บริการ

 1. การจำกัดการอนุญาต

วิดเจ็ตเป็นทรัพย์สินของบริษัทและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ การอนุญาตที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(ก)         คุณต้องไม่ขายวิดเจ็ตหรือบริการ ข้อมูลหรือซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องหรือมาจากวิดเจ็ต

(ข)         คุณต้องไม่ดัดแปลง ประยุกต์ แปล แปลง แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ รื้อ หรือแปลงรหัสต้นทางจากวิดเจ็ตเว้นแต่จะดำเนินการภายในขอบเขตที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือจากเรา (เป็นลายลักษณ์อักษร) ให้ดำเนินการดังกล่าวได้

(ค)         คุณต้องไม่ถอดหรือปิดบังอำพรางป้ายที่แสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือกรรมสิทธิ์ที่อยู่บนหรือบรรจุไว้ในวิดเจ็ต ซึ่งรวมถึงคุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงรหัสใด ๆ ที่บริษัทมอบให้ ต้องไม่ปิดบังอำพรางหรือปิดการทำงานขององค์ประกอบของวิดเจ็ตและต้องไม่แท็กลิงก์จากวิดเจ็ตไปยังเว็บไซต์ในลักษณะ “ไม่ติดตาม” หรือป้องกันหรือทำให้เครื่องมือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่สามารถติดตามหรือให้คะแนนลิงก์ได้

(ง)         คุณต้องไม่ใช้วิดเจ็ตในทางที่จะทำให้บริการค้นหาของเรา (เช่น การใช้วิดเจ็ตด้วยวิธีการอัตโนมัติ) เกิดการโอเวอร์โหลดหรือถูกทำลายหรือหยุดทำงาน คุณต้องไม่ใช้วิดเจ็ตในทางที่เป็นการแทรกแซงการใช้งานหรือการใช้บริการค้นหาของเว็บไซต์

(จ)         คุณต้องไม่แสดงวิดเจ็ตในทางที่สื่อให้เห็นว่าเป็นบริษัทในเครือ ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการรับรองจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ การอ้างอิงถึงบริษัทต้องกระทำให้ถูกต้อง เช่น ให้มีการอ้างอิงถึงบริษัทในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องไม่มีเนื้อหาที่ส่อในเชิงเพศในบริบทที่อ้างอิงถึงบริษัท

(ฉ)         คุณต้องไม่แสดงวิดเจ็ตในเว็บไซต์ใด ๆ ที่ดูหมิ่นบริษัทหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) หรือการกระทำการใดที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

(ช)         คุณต้องเก็บรักษารหัสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิดเจ็ตที่ได้รับจากบริษัทไว้เป็นความลับภายในองค์กรของคุณเท่านั้น

(ซ)         คุณตกลงว่าบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 6 นี้

 1. การรับประกัน ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย

(ก)         บริษัทให้บริการวิดเจ็ตในลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทตัดเงื่อนไขและการรับประกันใด ๆ ที่อาจปรากฏเป็นนัยในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ออกไปทั้งหมด ยกเว้นเงื่อนไขหรือการรับประกัน (ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดเป็นนัย) ที่ไม่สามารถตัดออกได้ และบริษัทจำกัดความรับผิดในการละเมิดเงื่อนไขที่ไม่สามารถตัดออกได้ (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้จำกัดความรับผิดต่อการละเมิดดังกล่าวได้) เป็นการ (ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกของเรา) ให้บริการวิดเจ็ตใหม่หรือชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิดเจ็ตใหม่

(ข)         ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทตัดความรับผิดอื่น ๆ ที่มีต่อคุณในเรื่องค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย และความเสียหายที่คุณได้รับหรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้วิดเจ็ตของคุณ ไม่ว่าความรับผิดนั้นจะเกิดจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทของเรา) หรือภายใต้บทกฎหมาย โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ หรือภายใต้พฤติการณ์ใด ๆ โดยบริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียกำไร รายได้ และโอกาสทางธุรกิจ

(ค)         คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้วิดเจ็ตด้วยตนเอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการใช้วิดเจ็ตด้วยตนเองทั้งหมด

(ง)         คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่อซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับวิดเจ็ต ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการของบุคคลที่สาม (ไม่ว่าบังคับหรือเป็นตัวเลือก) ที่คุณใช้เกี่ยวเนื่องกับวิดเจ็ตเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สามดังกล่าวเองทั้งสิ้น และอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน และการสละสิทธิ์ความรับผิดของบุคคลที่สามดังกล่าว

(จ)         คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันบริษัทและผู้ให้การอนุญาตของบริษัทจากข้อเรียกร้องหรือคำสั่งใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่บุคคลที่สามเป็นผู้กระทำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการดาวน์โหลด การเข้าถึง และ/หรือการใช้วิดเจ็ตรวมถึงเนื้อหาหรือบริการที่ให้ไว้ใน API ซึ่งรวมถึงการกระทำผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การกระทำผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นของคุณ

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

(ก)         ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและเราในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้วิดเจ็ตของคุณ และถือเป็นการยกเลิกและแทนที่ความเข้าใจและข้อตกลงอื่น ๆ ที่ทำไว้ทั้งหมดก่อนหน้าไม่ว่าที่ได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาที่เกี่ยวกับการใช้วิดเจ็ตของคุณ

(ข)         หากศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านกฎหมายพบว่าข้อกำหนดใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับตามกฎหมายต่อไป

(ค)         การสละสิทธิข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์จะมีผลก็ต่อเมื่อได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าผู้มีอำนาจของเราเท่านั้น

(ง)         ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย

(จ)         หากมีการจัดทำข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ

 

© บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564