Well Building Standard เทรนด์การสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดี

ท่ามกลางสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และในขณะที่เทรนด์การรักษาสิ่งแวดล้อม ยังเป็นไปอย่างช้าๆ ไม่ทันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพวะการเป็นอยู่ ทำให้คนไทยเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น และด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิต ทำให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์กับตัวเองมากยิ่งขึ้น และคาดว่า เทรนด์การดูแลสุขภาพนี้ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ล่าสุด Univenturs จัดงานเสวนา WELL BUILDING STANDARD The Next Chapter of Eco-Living’s Revolution” งานเสวนาครั้งสำคัญเพื่อเผยเทรนด์อาคารยุคใหม่กับแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมี นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน), รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย และ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอฟริคัส จำกัด และนายรชฏ วรรณกนก อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบี สตูดิโอ จำกัด ร่วมให้ข้อมูล

โดย รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย และ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอฟริคัส จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกในรอบ 10 – 20 ปีที่ผ่านมา เริ่มส่งผลกระทบ ที่เกิดขึ้นทั้งในชนบทและเมืองใหญ่ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลพิษทางอากาศ จนส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เริ่มตื่นตัว และหันมาคำนึงถึงสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก่อสร้าง หรือออกแบบอาคาร ที่เริ่มมีการสร้างหรือพัฒนาอาคารในลักษณะของ Green Building ที่จะสะท้อนถึงความใส่ใจ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้พัฒนา รวมถึงการประเมินจาก LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

ปัจจุบันนี้เทรนด์การรักสุขภาพกำลังมาแรงอย่างมากในสังคมไทย จึงถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจไม่แพ้กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอีกหนึ่งมาตรฐานของการสร้างอาคาร รวมถึงที่อยู่อาศัยที่กำลังมาแรง อย่าง WELL Building Standard โดยสถาบัน IWBI (International WELL Building Institute) ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกของโลกที่ให้ความสำคัญเน้นการส่งเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้คนให้มีสุภาพดี แข็งแรง สามารถต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมได้ ภายใต้แนวคิดทั้ง 7 ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะที่ดี ได้แก่

  1. อากาศ (Air) ที่อยู่อาศัยหรืออาคาร ต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์ ไม่มีฝุ่น PM2.5 และคาร์บอนไดออกไซด์
  2. น้ำ (Water) น้ำที่ใช้ต้องมีคุณภาพสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเจือปน
  3. สาธารณูปโภค (Nourishment) การมีอาหารที่สดใหม่ มีการปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
  4. แสง (Light) มีการออกแบบแสงสีภายในห้องที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนอนหลับและการพักผ่อนที่มีคุณภาพ
  5. การออกกำลังกาย (Fitness) มีพื้นที่ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวสม่ำเสมอและเพียงพอต่อความต้องการ
  6. สภาพแวดล้อม (Comfort) การมีสภาพแวดล้อมที่ดี เงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน และ
  7. จิตใจ (Mind) เป็นสถานที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายสบายใจ

ด้านนายรชฏ วรรณกนก อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบี สตูดิโอ จำกัด กล่าวว่า  ในการออกแบบอาคารเกรด A หรือ Luxury Condo ที่ผ่านมาเราพยายามใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุประกอบเปลือกอาคาร หรือวัสดุตกแต่งภายในโดยมีงานระบบที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ Building Automation System, ระบบปรับอากาศ ที่ใช้พลังงานน้อยลง

แต่ในปัจจุบัน การสร้างที่อยู่อาศัยได้เปลี่ยนไป นอกจากประเด็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้บริโภคยังให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับนักสถาปนิกนั้น จำเป็นต้องปรับตัวตามกระแสที่เปลี่ยนไป ทั้งในแง่มุมของการออกแบบและการดีไซน์ เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารยุคใหม่อย่างการนำมาตรฐาน WELL Building Standard เข้ามาเป็นหลักในการออกแบบอาคาร ทำให้การออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงความโปร่งสบายของอาคาร โดยหลีกเลี่ยงเครื่องกลให้ได้มากที่สุด และการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษต่อผู้อยู่อาศัย รวมถึงมีช่องลมเข้าออกเพื่อระบายอากาศภายในตัวอาคาร (Breathable Building)

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่ยูนิเวนเจอร์ เป็นผู้ลงทุนและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการพัฒนาโครงการที่ดี นอกจากการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังต้องสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Eco Knowledge เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารเขียว โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์ในการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้สร้างอาคาร Park Ventures ซึ่งเป็นอาคารประเภท Mixed Use อาคารแรกและอาคารเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับ รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน The first LEED® Platinum Mixed-use Building in Thailand ตั้งแต่ปี 2554 นอกจากการได้รับอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรที่สูงที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่วันเปิดใช้อาคาร และมีอัตราการเช่าเต็ม 100% นับตั้งแต่ปี 2558 แล้ว ยังมีการออกแบบและก่อสร้างภายใต้แนวคิดออกแบบ Green Design ไม่ว่าจะเป็นระบบกระจกอนุรักษ์พลังงานของอาคาร หรือ ระบบบำบัดน้ำที่สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ จนทำให้กลายเป็นมาตรฐานของการสร้างอาคารในปัจจุบัน

“นอกเหนือจากมาตรฐานการก่อสร้างที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว จากปัญหาสภาพแวดล้อมและสุขภาพ ณ ปัจจุบันนำมาสู่อีกก้าวของการพัฒนาอาคารที่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศ น้ำ หรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มองว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการลงทุนที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การใช้สิ่งของหรูหรา ความหรูหราควรถูกมองไปไกลกว่าของแบรนด์เนม หรือความสวยงามภายนอก แต่มองไปถึงการมีสุขภาวะที่ดีซึ่งมาตรฐาน WELL Building Standard มุ่งเน้นไปที่การมี สุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่ในสังคมที่ดี อยู่อย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพยั่งยืนไปด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับมาตรฐาน WELL Building Standard และส่งต่อไปยังบริษัทในเครืออย่าง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด จนทำให้เกิดโครงการ ที่นำมาตรฐาน WELL Building Standard เข้ามาใช้ อย่าง โครงการ ANIL Sathorn 12 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้คุณค่าต่อแก่นแท้ของการใช้ชีวิต ในรูปแบบของ Luxury ที่ไม่ใช่ความฉาบฉวยจากภายนอก แต่คือคุณค่าของคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งโครงการ ANIL Sathorn 12 ยังเป็นโครงการที่พักอาศัยแห่งแรกของไทยที่ผ่านการรับรอง WELL PrecertifiedTM for Multifamily Residential Project, Gold Level เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ” นายวรวรรต กล่าวทิ้งท้าย