พฤกษาฯ เปิดผลประกอบการ Q1/2564

พฤกษา แถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 กวาดยอดขาย 6,940 ล้านบาท มีรายได้ 6,888 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 606 ล้านบาท ศึกษาแนวโน้ม พร้อมเกาะกระแสเทรนด์โลก มุ่งสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่รองรับการใช้ชีวิตของคนไทยทั้งในวันนี้ และวันข้างหน้า ดึงโรงพยาบาลวิมุตร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ผลักดันการสร้างและรักษาสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนทั้งในและแวดล้อมโครงการพฤกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทอสังหา รายอื่นๆ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ส่องผลประกอบการของ 10 บริษัทอสังหารายใหญ่ ประจำ Q1/2564

ผลประกอบการในไตรมาส 1 ประจำปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) ของ พฤกษาฯ ยังคงมาจากรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยในไตรมาสนี้ มียอดขายเท่ากับ 6,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 871 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮาส์ 975 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 599 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะที่อาคารชุดลดลง 703 ล้านบาท

โดยมีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 6,888 ล้านบาท และรายได้อื่น 9 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 6,897 ล้านบาท ตัวรายได้จากการขาย ลดลง 255 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 3.6% เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากอาคารชุดลดลง 608 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 25% ขณะที่รายได้จากบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4 รายได้จากบ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 16.7%

ต้นทุนขายอสังหาฯในไตรมาส 1 ปี 64 เท่ากับ 5,052 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.3% ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของรอบเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 4,582 ล้านบาท หรือคิดเป็น 64.1% ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ส่งผลให้ อัตรากําไรขั้นต้นปรับลดลงจาก 35.8% ในไตรมาส1ปี 63 มามีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ 26.7%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เท่ากับ 1,039 ล้านบาท คิดเป็น 15.1% ของรายได้รวม โดยลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 229 ล้านบาท หรือลดลง คิดเป็น 18.1% เป็นผลมาจากการเปิดโครงการที่ลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่วนต้นทุนทางการเงินประมาณ 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน เท่ากับ 0.54 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากับ 0.50 เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image 1/3

ดังนั้น ในไตรมาส 1 ปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 606 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.8% ของรายได้รวม ปรับตัวลดลง 316 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 34.3% มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง 255 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 3.6%

Image 1/4

โดย สิ้นไตรมาส 1 ปี 64 กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีโครงการที่เริ่มเปิดขายและยังดําเนินงานอยู่ จํานวน 144 โครงการ มูลค่ารวมโครงการ 161,875 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มทาวน์เฮาส์จํานวน 82 โครงการ มูลค่ารวม 69,263 ล้านบาท บ้านเดี่ยวจํานวน 40 โครงการ มูลค่ารวม 46,008 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จํานวน 22 โครงการ มูลค่รวม 46,604 ล้านบาท