รวมข้อมูล venue 168 wastgate 1

venue 168 wastgate 1