รวมข้อมูล remove term คอนโดตากอากศ คอนโดตาก

remove term คอนโดตากอากศ คอนโดตาก