รวมข้อมูล asset wise promotion

asset wise promotion