รวมข้อมูล asset wise เข้าตลาด

asset wise เข้าตลาด