รวมข้อมูล aspiring height by ap

aspiring height by ap