รวมข้อมูล altitude define pre promotion

altitude define pre promotion