รวมข้อมูล 16 giant infrastructure

16 giant infrastructure