รวมข้อมูล 101 the third place

101 the third place