รวมข้อมูล ������������������������������

������������������������������