รวมข้อมูล ���������������������������������

���������������������������������