รวมข้อมูล ���������������������������������������������������

���������������������������������������������������