รวมข้อมูล ������������������������������������������������������

������������������������������������������������������