การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการคลองจั่นร่วมใจ สร้างความสดใสให้ชุมชนเพื่อทำความสะอาดชุมชน จัดระเบียบชุมชน ปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมชุมชน ให้น่าอยู่น่าอาศัย โดยมี ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้ง  จัดระเบียบชุมชนคืนพื้นที่สาธารณะ ทางเดินเท้า ให้ได้ใช้อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมา  สามารถเดินบนทางเท้าได้อย่างสมาร์ท โดยการดำเนินโครงการคลองจั่นร่วมใจ สร้างความสดใสให้ชุมชนเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดชุมชน ถนน ทางเท้า พร้อมเก็บสิ่งของที่เหลือใช้นำมาทิ้ง หรือนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการได้นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเสริมความรักและความสามัคคีให้กับชาวชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะรักษา   ความสงบแห่งชาติจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 สถานีตำรวจลาดพร้าว สำนักงานเขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนคลองจั่น ผู้ประกอบการค้าทุกกลุ่ม และผู้อยู่อาศัยในชุมชน

 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ปลูกต้นไม้ การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยให้ทุกครัวเรือนในชุมชนดำเนินการคัดแยกขยะภายใต้แนวคิด   Eco Cycle Model (Reduce, Reuse and Recycle) รวมถึงการประหยัดพลังงานโดยการเปลี่ยนหลอด LED ในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน