Supalai- ศูนย์วิจัยฯศุภาลัย ได้ใช้ข้อมูลล่าสุด วิเคราะห์ภาวะการขายสถานการณ์การขายโครงการที่อยู่ อาศัยที่ยังเปิ ดขายอยู่ทั้งหมด ปี 2561 พบว่า คอนโดมิเนียม ปี 2557 เป็นปีที่ขายได้สูงสุด ปี 2559 – 2561 ชะลอลงบ้าง แต่ยังถือว่าขายดี เท่าๆกันทั้ง 3 ปีสำหรับทำเลที่ขายดีของปี 2561 คือ รัชดา-ลาดพร้าว และ ตะวันออก ทั้ง 2 ทำเลยังคงขาย ดีใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ส่วนทำเลใจกลางเมืองชะลอลงบ้าง แต่ในทำเลย่อยอย่างทำเลพหลโยธิน ขายดีกว่าเดิม (ตารางที่ 1) บ้านเดี่ยว อัตราการขายบ้านเดี่ยวโดยทั่วไปอยู่ที่ 2% ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นปกติมา 4-5 ปีแล้ว ส่วนสภาวะทั่วไปยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือการขายยังไม่รวดเร็วคล้ายๆเดิม บ้านแฝด อัตราการขายโดยทั่วไป ประมาณ 2.5% ต่อเดือน ปี 2558 – 2561 ถือว่าขายดีเท่าๆกัน ส่วนแนวโน้มบ้านแฝดที่ขายดีมากขึ้นอยู่ในทำเลพหลโยธิน, รัชดา-ลาดพร้ าว, บางนา – สมุทรปราการ โดยเฉพาะทำเลศรีนครินทร์ และพระราม 2 – เพชรเกษม คือ ทำเลที่มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากราคาที่ดินในทำเลเหล่านี้แพงจนไม่สามารถทำบ้านเดี่ยวได้ ทาวน์โฮม อัตราการขายโดยทั่วไปอยู่ที่ 3% ต่อเดือน โดยสภาวะการขายของปี 2561 ถือได้ว่า เท่าๆกับปี 2558 -2560 เปอร์เซ็นต์ ในที่นี้หมายถึง เปอร์เซ็นต์ อัตราการขายต่อเดือน (% Sold Average per month) จาก สินค้าที่ยังเปิดขายอยู่ทั้งหมดในตลาดที่อยู่อาศัย ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า สภาวะการขายที่อยู่อาศัยยังคงมีแรงขับเคลื่อนเท่าเดิมต่อไปในปี 2562

ตารางที่ 1 : จำนวนกลุ่มคอนโดมิเนียมท่ีมีโครงการเปิดขายอยู่แยกตามระดับราคาต่างๆ ในโซนย่อย

เพียงแค่การกด Like ก็เท่ากับการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกจาก Think of Living แล้วครับ