Senior Complex Project ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

ตามที่กรมธนารักษ์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อดำเนินโครงการ Senior Complex Project ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทยและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดจองสิทธิโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า)

โดยสามารถจองได้ 2 ช่องทางคือ

(1) จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ www.samutprakan.treasury.go.th และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล www.med.mahidol.ac.th และ ธพสwww.dad.co.th

(2) จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Walk in) ได้แก่
2.1 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.
2.2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. (เฉพาะวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. เท่านั้น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารผ่านระบบให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 (ห้าสิบแปด) ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง
2. มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
สำหรับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดโครงการฯ ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานที่สนใจรายละเอียดโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2142 2276, 0 2142 2283
Senior Complex Project ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ Senior Complex 

  1. ได้สิทธิพักอาศัย 30 ปี
  2. สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสถาบันการเงิน
  3. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้บริการของสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ตามสิทธิของบุคคลนั้นๆ หรือ หากเจ็บป่วยในระดับปฐมภูมิสามารถใช้บริการโครงการส่วนขยาย ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (Extended OPD) ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (มีค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา)
  4.  มีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบสมาชิก (Member) หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Package) ให้เลือกตามค่าใช้จ่ายที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี โดยศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายกำหนด
  5. เมื่อเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงหรือติดเตียงและเป็นผู้ป่วยระยะท้ายสามารถใช้บริการ Nursing Home Zone (พื้นที่ส่วนให้การดูแล สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพ) และ Hospice Zone (ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดยมีหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด

Senior Complex Project ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ นอกจากโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์นี้แล้ว ที่พักอาศัยผู้สูงอายุยังมีตัวเลือกอีกหลายๆที่ทั่วกรุงเทพ ดูรายละเอียดบ้านผู้สูงอายุอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ บทความบ้านพักคนชรา-คอนโดผู้สูงอายุ