SANSIRI YOUTH DISCOVERY

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปิยะวดี วรรธนาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน เปิดตัวโครงการ SANSIRI YOUTH DISCOVERY เพื่อผลักดันศักยภาพและทักษะการทำงานของนิสิตนักศึกษาอย่างรอบด้านและตรงจุด โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ นำเสนอ 3 แกนความคิดหลักของโครงการ SANSIRI YOUTH DISCOVERY เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนิสิตนักศึกษาในแต่ละกลุ่มความรู้และช่วงชั้นปี อาทิ YOUTH DISCOVERY Internship Program โปรแกรมค้นหาตัวตนผ่านฝึกงานอย่างตรงจุดด้วยการทำงานจริงอย่างหลากหลายและเปี่ยมประสิทธิภาพ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยโอกาสดูงานในบริษัทระดับโลกในหลากกลุ่มธุรกิจ YOUTH DISCOVERY Roadshow กระจายความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดบ้านให้นิสิตนักศึกษาเข้ามารับประสบการณ์พิเศษ 1 วันเต็มในฐานะพนักงานแสนสิริ และ YOUTH DISCOVERY Hub แพล็ตฟอร์มออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนและช่วยพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งรวมโอกาสการทำงานจริงในหลากสายงานสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีทักษะพร้อมใช้

คุณปิยะวดี วรรธนาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน กล่าวถึงวิสัยทัศน์เบื้องหลังโครงการ SANSIRI YOUTH DISCOVERY ไว้ว่า “แสนสิริ ในฐานะผู้นำในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแสนสิริเป็นองค์กรใหญ่ที่ไวต่อการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างความแตกต่างได้เหนือคู่แข่งได้จริงแล้วในวันนี้ โดยในปี 2562 แสนสิริไม่เพียงขึ้นแท่นอันดับหนึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด[1] แต่ยังมีจำนวนพนักงานชาวมิลเลนเนียลมากถึงร้อยละ 73 ซึ่งก็คือ 2,893 คนจากจำนวนพนักงานทั้งหมด 4,010 คน แน่นอนว่าเราจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นั้น แสนสิริจึงต่อยอดวิสัยทัศน์องค์กรโดยนำกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงความหลากหลายของปัจเจกบุคคล ขยายออกสู่สังคมโดยกว้างพร้อมขยายขอบข่ายความสนใจไปยังกลุ่ม Gen Z ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแสนสิริจะเริ่มจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาผู้กำลังก้าวสู่ตลาดแรงงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยการเปิดตัวโครงการ SANSIRI YOUTH DISCOVERY ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างองค์กรกับคนรุ่นใหม่ยุคโพสต์มิลเลนเนียลที่กำลังจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนให้อนาคตของชาติมีทักษะและความสามารถที่ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถเผชิญกับโลกการทำงานจริงได้ และในขณะเดียวกัน แสนสิริก็จะได้เรียนรู้วิถีที่เปลี่ยนไปของโลกโดยการฟังเสียงจากคนรุ่นใหม่ เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่แสนสิริมอบให้นั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่นใด”

หลังการวิเคราะห์เจาะลึกจากพฤติกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะ รวมไปถึงการรับข้อมูลของคน GEN Z หรือผู้มีอายุต่ำกว่า 24 ปี ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนอยู่ที่ราวๆ 13 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่โครงการ SANSIRI YOUTH DISCOVERY ต้องการนำร่องการสื่อสารไปถึงนั้นคือกลุ่ม GEN Z ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก้าวเข้าสู่วัยแรงงานและเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองในเวลาอีกไม่กี่ปี โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมของชาว GEN Z นั้นคือความเป็น Digital Native หรือเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในโลกดิจิตัลและมีความเชี่ยวชาญสูงในการใช้แพล็ตฟอร์มต่างๆ ด้วยข้อมูลความรู้มหาศาลที่ได้รับจากโลกดิจิตัลนั้นเอง จึงทำให้คน GEN Z เป็นกลุ่มคนที่ ‘เข้าถึงง่าย’ แต่ในขณะเดียวกันก็ ‘เชื่อยาก’ กว่าคนรุ่นก่อนๆ แสนสิริจึงตระหนักว่าการสื่อสารกับคน GEN Z นั้นต้องเป็นการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ทั้งนี้ เพื่อเข้าถึงคน GEN Z ด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อใจในฐานะแบรนด์ที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของคนเจน Z อย่างแท้จริง

เพื่อจะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง แสนสิริจึงใช้เวลา 1 ปีเต็มในปี 2018 ในการวิจัยหลักสูตรการฝึกงานที่ตรงกับความต้องการ โดยการสำรวจ สัมภาษณ์ ทดลอง และปรับใช้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานในช่วงนั้น โดยเราพบว่านิสิตนักศึกษาต้องการประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายสายงานเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ เพราะเห็นว่าการฝึกงานเป็นการค้นหาแนวทางในการทำงานในอนาคตมากกว่าการแสดงความสามารถ หลังจากนั้น แสนสิริจึงนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการทางธุรกิจและบริบทของผู้ประกอบการยุคใหม่ เป็นที่มาของโครงการ YOUTH DISCOVERY Internship Program ในปี 2019 ที่มีเป้าหมายชัดเจนให้นิสิตนักศึกษาค้นหาและพัฒนาตนเองใน 3 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจทางธุรกิจ (Business Acumen) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) โดยมีหลักในการฝึกงานคือ “ล้มเหลวไว เรียนรู้เร็ว ยิ่งสำเร็จไวกว่า” เพื่อส่งเสริมความกล้าคิดกล้าทำ เน้นการลงมือสร้างผลลัพธ์ โดยพนักงานแสนสิริที่ดูแลจะทำหน้าที่เหมือน ‘โค้ช’ ที่คอยให้กำลังใจและช่วยให้ความเห็นเพื่อการพัฒนา เมื่อนิสิตนักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ YOUTH DISCOVERY Internship Program ก็จะได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลาย ทั้งการทำงานในฐานะหนึ่งในทีมของแสนสิริที่เปิดโอกาสให้ลงมือทำ โดยมีรุ่นพี่ที่พร้อมให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสในการศึกษาดูงานในบริษัทพาร์ทเนอร์ระดับโลกของแสนสิริ Global Partnership อาทิ Google Microsoft และ SCG โดยทุกกิจกรรมมีการติดตามผลจากพี่เลี้ยง วิทยากรและนิสิต นักศึกษา เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝึกงานของแสนสิริต่อไป

ไม่เพียงแค่นั้น แสนสิริยังพร้อมที่จะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยจัด YOUTH DISCOVERY Roadshow โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพจากแต่ละวงการมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา เพื่อจุดประกายให้เกิดการวางแผนสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต พร้อมด้วยเวิร์คช็อปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแสนสิริที่จะมอบประสบการณ์อันดีพร้อมด้วยสาระประโยชน์ โดยจะเริ่มกิจกรรมเดินสายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังพร้อมเปิดบ้านแสนสิริ (Open House) เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจการทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ามารับประสบการณ์หนึ่งวันในฐานะพนักงานแสนสิริ

ด้วยความที่คน GEN Z นั้นเป็น Digital Native อย่างแท้จริง แสนสิริจึงตระหนักดีว่าแพล็ตฟอร์มดิจิตัลที่สื่อสารอย่างจริงใจและตรงกับความต้องการนั้น จะทำให้เราสามารถเข้าถึงคน GEN Z ได้มากกว่าเครื่องมือใด จึงเป็นที่มาของ YOUTH DISCOVERY Hub แพล็ตฟอร์มออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนและช่วยพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งรวมโอกาสการทำงานจริงในหลากสายงานสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Content Hub แหล่งรวมข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาเพื่อการวางแผนอนาคต ตั้งแต่เทรนด์ใหม่ๆ ที่ควรรู้ วัฒนธรรมการทำงานในบริษัท รวมถึงคำแนะนำ (Tips) ในการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน Freelance Hub ซึ่งแสนสิริได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีทักษะพร้อมใช้ ต้องการจะลับฝีมือการทำงาน และเก็บไว้เป็นผลงานอ้างอิงในอนาคต โดยสามารถเลือกสมัครเป็นงานระยะสั้น หรืออาจจะเป็นโปรเจ็กต์ยาวก็ได้ตามความสะดวกและความต้องการ ทั้งนี้ แสนสิริมองว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษาซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนนั้น มีความความรู้ ความสามารถไม่แพ้วัยผู้ใหญ่ เพียงแต่ยังขาดสนามหรือพื้นที่ให้พวกเขาเหล่านั้นได้มาประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถนั้นๆ โดยแสนสิริเชื่อว่า YOUTH DISCOVERY Hub จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนทักษะความสามารถ รวมถึงปรับทัศนคติและความเข้าใจ เพื่อลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับตัวในการเข้าทำงานที่แรกด้วย

ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปีของแสนสิริที่ได้มีบทบาทในฐานะยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจของไทย แสนสิริจึงได้มองเห็นแนวทางรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากยุคมิลเลนเนียลที่ได้รับอิทธิพลสูงจากโลกดิจิตัล เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคโพสต์มิลเลนเนียลที่แพล็ตฟอร์มดิจิตัลกลายเป็นเครื่องมือจำเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใด แต่สิ่งที่ทำให้แสนสิริแตกต่างจากแบรนด์อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ คือความตั้งใจจริงที่จะร่วมพัฒนาและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันทั้งในภาคธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภค สำหรับโครงการ SANSIRI YOUTH DISCOVERY นี้ แสนสิริพร้อมที่จะเป้นผู้นำในการผสานความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้างและความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเป็นพนักงานที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทต่อไป โดยเริ่มจากการมอบประสบการณ์และฝึกฝนทักษะให้นิสิตนักศึกษาเติบโตไปในทางที่ตรงกับสายงานที่ต้องการมากที่สุด และในขณะเดียวกัน ก็พร้อมรับฟังเสียงจากคนรุ่นใหม่ในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดในยุคดิจิตัล ผลลัพธ์คือบริษัทก็จะได้ ‘คนที่ใช่’ และพนักงานก็จะได้ทำ ‘งานที่ชอบ’ แสนสิริจึงมองว่าโครงการ SANSIRI YOUTH DISCOVERY ไม่เพียงช่วยเตรียมอนาคตของชาติให้พร้อมตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสังคมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แสนสิริเองได้เติบโตก้าวทันโลกอย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย

หนังสือ Think of Living