SAMMA4

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยไตรมาส  3 ปี 59 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) มีค่าเท่ากับ 53.8 สูงกว่ากลาง แต่งปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาส2/2559) ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 54.7 ทั้งนี้เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed) มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (Non-Listed) โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 62.0 ลดลงจากระดับ 64.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

Screen Shot 2016-10-18 at 10.17.20 AM

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการกลางรายย่อย) มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 45.7 ต่ำกว่าค่ากลางมาก (ค่ากลางเท่ากับ 50) แม้จะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 44.5  ในไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กนอกตลาดมีความเชื่อมั่นที่ต่ำในภาวะปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นความสามารถในการแข่งขันที่ด้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่

Screen Shot 2016-10-18 at 10.17.30 AM

“ดัชนีความคาดหวังในอีก 6  เดือน ข้างหน้าประจำไตรมาส 3/2559 มีค่าเท่ากับ 64.7 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่ากับ 65.4  เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 69.6 ลดลงมากจากระดับ 74.7 ในไตรมาสที่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า 59.8 เพิ่มขึ้นจาก 56.0 ในไตรมาสที่แล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ