โครงการ WHIZDOM 101 (วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้พัฒนา ผู้ลงทุน และให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2560  ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงานและสถาบันอาคารสีเขียว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนได้รับรู้ และตระหนักในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ว่า MQDC คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจไปควบคู่กับการพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โครงการ WHIZDOM 101 (วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน) เป็นความร่วมมือระหว่าง MQDC ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย กับ กลุ่มทรู ร่วมพัฒนาโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” (True Digital Park) ศูนย์กลางสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital Hub) ภายใต้ระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจร รวมทั้งคำนึงถึงการออกแบบ เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและส่งผลดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (Health and Well-Being) การคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคำนึงถึงความสัมพันธ์ในชุมชนโดยรอบ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยขึ้น (Integrated Ecosystem)

เนื่องจากโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ใกล้สถานี BTS ปุณณวิถี ซึ่งเป็นโครงการ Mixed-use ที่ใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท  มีทั้งพื้นที่สวนขนาดใหญ่ ที่พักอาศัย ที่ทำงาน และร้านค้า บนเนื้อที่กว่า 43 ไร่ภายใต้แนวคิดเรื่องการผสมผสานกันระหว่างที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และที่พักผ่อน ทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆ  พื้นที่ในส่วนเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของโครงการฯ ถูกออกแบบในคอนเซ็ปต์ไฮบริด (Hybrid) ที่ผสมผสานพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารเข้าด้วยกันในขนาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย

ภายใต้กระบวนการออกแบบและแนวคิดเพื่อการประหยัดพลังงานนี้ เราจึงมี 3 องค์ประกอบที่สำคัญด้วยกันคือ 1. การใช้ธรรมชาติมาช่วยออกแบบ (Passive Design) การออกแบบตัวอาคารให้ประหยัดพลังงาน โดยหันอาคารให้รับแดดน้อยลงและรับลมได้ดีขึ้น สามารถลดการใช้พลังงาน ทำให้เปิดเครื่องปรับอากาศน้อยลง ดังนั้นกระบวนการก่อสร้างหรือแนวคิดก่อนก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องมีการจําลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ระบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างและจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อทำการทดลอง ทำให้เมื่ออยู่ภายนอกอาคาร ก็สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยไม่ร้อน รวมทั้งการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ และประหยัดพลังงาน ซึ่งการคิดและการออกแบบ WHIZDOM 101 ด้วยนวัตกรรม ที่ใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วย เพื่อสร้างความยั่งยืน ส่งผลให้โครงการ WHIZDOM 101 ได้รับรางวัลจากกระทรวงพลังงานในการประกวด โครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) เพื่อพัฒนาเมืองของชุมชน สู่เมืองอัจฉริยะตามเจตนารมย์ของภาครัฐ เนื่องจากตัวอาคารสามารถลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ถึง 15,000 ตันต่อปี   2. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การนำเทคโนโลยีเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมงมาใช้ในโครงการฯ ทำให้อุณหภูมิภายในใกล้เคียงกับอุณภูมิภายนอก และใช้ระบบ District Cooling Plant เพื่อลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ และ 3.การใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดการใช้พลังงาน โครงการ WHIZDOM 101  มีการออกแบบพื้นทางเชื่อมบริเวณ Skywalk หน้าโครงการให้สามารถสร้างพลังงานจากการสั่นสะเทือน คิดเป็นเดิน  1 ก้าวสามารถผลิตพลังงาน  5 วัตต์ และนำไปใช้เพื่อเป็นไฟส่องสว่างทางเดิน และเพื่อลดการใช้พลังงาน ส่งผลให้คนที่มาเดินที่โครงการฯ มีส่วนช่วยสร้างพลังงาน

นอกจากนี้เรายังได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่เรียกว่า Building Information Modeling (BIM) เข้ามาช่วยในกระบวนการออกแบบ และการก่อสร้างเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร และพลังงานได้มาก หากออกแบบหรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จะทำให้เกิดการสูญเสีย เช่น กรณีเกิดความผิดพลาดในส่วนของการวางระบบท่อ หรือขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้าง ต้องทุบทิ้งและดำเนินการใหม่  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยี “BIM”  มาใช้ตั้งแต่การออกแบบ นำข้อมูลทั้งหมดมาใส่แบบจำลองสามมิติ (3D) ก่อนกระบวนการก่อสร้าง และลงมือทำงานจริง จะช่วยลดความผิดพลาดและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ก่อสร้าง เทคโนโลยี BIM นี้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายเรื่อง ตั้งแต่การออกแบบ งานระบบ โครงสร้าง ประมาณราคา วางแผนงานก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารจัดการอาคารเมื่อเปิดใช้แล้ว ถึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหากไม่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

MQDC มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการ WHIZDOM 101 ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนบนถนนสุขุมวิท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สนับสนุนการเรียนรู้และมีสุขภาพที่ดีของคนเมือง ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่จะสร้างศูนย์บ่มเพาะทางนวัตกรรมที่ครบวงจร และสมบูรณ์แบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยโครงการ WHIZDOM 101 เปรียบเสมือน hardware ที่พร้อมให้ชุมชน และนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ถือเป็น software ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

นายฐนสรณ์ ใจดี ผู้บริหารโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า กลุ่มทรู ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวในไทย ได้วางโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งบริการ 4G+, ไฟเบอร์บรอดแบนด์ และ WiFi ครอบคลุมพื้นที่โครงการ WHIZDOM 101 เชื่อมโยงเป็นเมืองดิจิทัล และยกระดับโครงการสู่สมาร์ทซิตี้ พร้อมด้วยสมาร์ทโซลูชั่นล้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสมาร์ทในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว พร้อมกันนี้ ยังมีการพัฒนาโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ที่จะหลอมรวมองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลของเหล่าสตาร์ทอัพไทย โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค จะเป็นศูนย์รวมองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของโลก (Multinational Tech Enterprise), เหล่าเทคสตาร์ทอัพรุ่นใหม่, กลุ่ม SME, มหาวิทยาลัย, R&D และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งยังมีแพลตฟอร์มบริการด้านดิจิทัล (Digital Service Platform) รองรับการทำธุรกิจ อาทิ Cloud, e-Commerce และ e-Payment รวมทั้งพื้นที่ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและเครือข่ายระดมทุนเทียบระดับสากล ทั้งนี้ โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจร ภายใต้บรรยากาศ World-Class Co-working Space ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว และ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ที่สามารถเสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมในระดับประเทศและระดับโลกสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทย ให้ก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ดีทีจีโอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO Corporation Limited (DTGO) โดย MQDC เป็นผู้พัฒนา ผู้ลงทุน และผู้ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการภายใต้การดำเนินงานของ MQDC ประกอบด้วย โครงการที่พักอาศัยและโครงการมิกซ์ยูส สำหรับไลฟ์ไตล์ที่หรูหราและชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ ดิไอคอนสยาม แมกโนเลียส์ และวิสซ์ดอม

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mqdc.com