Elite Flexible One
Thailand Elite จับมือ ททท และศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เปิดตัว Elite Flexible One หวังดึงนักลงทุนต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด เพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่ม 1 มกราคม 2564

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิก ไทยแลนด์ อีลิท กล่าวว่า จากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยาย สิทธิประโยชน์รองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ขายโครงการได้เร็วขึ้น สร้างกระแสเงินสด และทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ด้วยดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกฯ ในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ  “Elite Flexible One”

โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องมีการลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในประเทศไทยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเข้าอยู่อาศัย ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อตอบสนองแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการดึงให้กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผ่านโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One ซึ่งโปรแกรมพิเศษนี้ จะมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (เริ่ม 1 มกราคม 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565)

Elite Flexible One
สำหรับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” นั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง (High-End) โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต้องมีการทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือกันกับบริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินการในโปรแกรมพิเศษนี้ได้ โดยโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” จะสนับสนุนให้เอกชนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ เสนออีลิทคาร์ดขายร่วมในแพ็คเกจ

นายสมชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ไทยแลนด์ อีลิท เรามีความภาคภูมิใจกับการได้เป็นส่วนหนึ่งในมาตราการสำคัญ ของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพหลายมิติให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกับโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One เพื่อร่วมมือกันในการช่วยเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วต่อไป

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท “Elite Flexible One” นั้น มีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะได้เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท ตามประเภทบัตรที่บริษัทฯ กำหนด
  2. ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี

Elite Flexible One3. เอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นสมัครบัตรประเภท “Elite Flexible One”
3.1 หลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
3.2 หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
3.3 ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ
3.4 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
3.5 ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด