Elite Flexible One

Elite Flexible One หนึ่งในโปรแกรมพิเศษของ ไทยแลนด์ อีลิท โปรแกรมที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเข้าร่วมโครงการสูงเกือบกว่า 20 บริษัท พร้อมจับมือสร้างความเชื่อมั่นทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีทิศทางดีขึ้น

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดย นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิก ไทยแลนด์ อีลิท กล่าวถึง ความคืบหน้าของโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One ว่าในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯได้เดินหน้าเจรจาร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือพิเศษโปรแกรม Elite Flexible One กับกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วกว่า 20 ราย โดยทุกรายต่างมีศักยภาพและความแข็งแรงทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และของสินค้า รวมถึงนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงกำลังซื้อของนักลงทุนชาวต่างชาติและสมาชิกอีลิทคาร์ด มาลงทุนเพิ่มทั้งการซื้อแบบ Freehold และ Leasehold ได้อย่างแน่นอน”

Elite Flexible One
ปัจจุบันมีกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯ ส่งโครงการเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One แล้วกว่า 50 โครงการ และอีกหลายโครงการที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนกว่า 80 โครงการ (สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.thailandelite.com) โดยแต่ละกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯ ต่างมีกลยุทธ์ในการทำตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการตลาดและการขายแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำบัตร Elite Flexible One ให้เป็นที่รู้จักผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีกำลังซื้อ การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ (Product Excellence) ด้วยการเลือกสรรวัสดุคุณภาพเพื่อให้ตอบทุกเหตุผลของการอยู่อาศัย รวมถึงบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ (Service Excellence) เป็นต้น

นายสมชัย กล่าวสุดท้ายว่า จากท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 และสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One นั้น จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงให้เศรษฐกิจดีขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูงเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายโครงการได้เร็วขึ้น เพื่อสร้างกระแสเงินสด ทำให้มีเม็ดเงินชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและใช้จ่ายในประเทศไทย สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ด้วยดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One”