AP-MITSU_1

ล่าสุด AP ก็ได้มีมติร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น Mitsubishi Estate Group ซึ่งจะทำสัญญาเข้าร่วมทุนกันเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ บนทำเล สุขุมวิท, พระราม 9 และ นนทบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,500 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเป็น 51% AP และ 49% Mitsubishi นะครับ คาดว่าเราคงจะได้เห็นความคืบหน้าของการพัฒนาบ้านและคอนโดทั้ง 3 โครงการ ซึ่งเราจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปในปี 2557 นะครับ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติร่วมทุน (Joint Venture) กับ Mitsubishi Estate Group ซึ่งเป็นเครือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์สูงสุดในญี่ปุ่น โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ MEC Thailand Investment PTE LTD ( MTI ) ประเทศสิงคโปร์ อันเป็นบริษัทก่อตั้งใหม่โดย Mitsubishi Estate Asia PTE LTD ( MEA ) และ Mitsubishi Jisho Residence Co., Ltd. ( MJR ) ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของ Mitsubishi Estate Co., Ltd. ( MEC )

การร่วมทุนนี้ บริษัทจะดำเนินการผ่าน 3 บริษัทย่อยได้แก่บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำกัด ( APSK ) บริษัท เอพี (พระราม 9) จำกัด ( AP9 ) และบริษัท เอพี (นนทบุรี) จำกัด ( APN ) มูลค่าโครงการรวม 7,500 ล้านบาท โดยมีการลงนามในสัญญาร่วมทุนในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พร้อมกันนี้ บริษัทตกลงขายหุ้นในบริษัท APSK AP9 และ APN ดังกล่าว ให้แก่ MTI ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งหลังจากการขายหุ้น บริษัทจะถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 51 และ MTI จะถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 49

รายละเอียดการขายหุ้นมีดังต่อไปนี้

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำกัด
ทุนจดทะเบียน 360,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 36,000,000 หุ้น
ราคาต่อหุ้น 10 บาท
จำนวนหุ้นที่จะขายให้ MTI 17,640,000 หุ้น
อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ก่อนการขายหุ้น ร้อยละ 99.99
อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP หลังจากการขายหุ้น ร้อยละ 51
อัตราส่วนการถือหุ้นของ MTI ร้อยละ 49
จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายหุ้น 176,400,000 บาท

บริษัท เอพี (พระราม 9) จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น
ราคาต่อหุ้น 10 บาท
จำนวนหุ้นที่จะขายให้ MTI 49,000 หุ้น
อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ก่อนการขายหุ้น ร้อยละ 99.99
อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP หลังจากการขายหุ้น ร้อยละ 51
อัตราส่วนการถือหุ้นของ MTI ร้อยละ 49
จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายหุ้น 490,000 บาท

บริษัท เอพี (นนทบุรี) จำกัด
ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 25,000,000 หุ้น
ราคาต่อหุ้น 10 บาท
จำนวนหุ้นที่จะขายให้ MTI 12,250,000 หุ้น
อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ก่อนการขายหุ้น ร้อยละ 99.99
อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP หลังจากการขายหุ้น ร้อยละ 51
อัตราส่วนการถือหุ้นของ MTI ร้อยละ 49
จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายหุ้น 122,500,000 บาท

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย