ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยน และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้อสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น Ananda Development นำแนวคิด Connect the Dot ที่สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการองค์กร และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยนำมาต่อยอดเป็นระบบปฏิบัติการหลังบ้าน #AnandaSure แพลตฟอร์มที่ใช้ Data Revolution และ Technology Collaboration ในการรวบรวมทุกเสียงสะท้อนของลูกค้าในทุกๆ การสัมผัสตั้งแต่ก่อนซื้อจนกระทั่งหลังซื้อ

Ananda Operation Excellence มีแกนหลักสำคัญ คือ

Ananda Focus คือ การวางแผนงาน ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารงานขาย งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารงานบริการลูกค้ามาร่วมกันจัดทำแผน นำเสนอผลงาน และมีการติดตามรายสัปดาห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งรายได้ และความพึงพอใจของลูกค้า

Ananda Sure คือ Operation excellence เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการในเครือ อนันดาฯ ในะระยะยาว

Ananda Clear คือ การดูแลระบบจัดการตั้งแต่การเตรียมห้องพักให้พร้อม ตรวจรายละเอียดทุกอย่างภายในห้องพัก ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า

Ananda Quick คือ กระบวนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลในทุกจุดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

Ananda PMO คือการควบคุมงานระดับโปรเจคตั้งแต่ต้นจนจบ

Ananda Sure เป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมการดูแลลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการดูแลลูกค้า (Operation Excellence) ในทุกๆ ด้าน

ทุกเสียงสะท้อนของลูกค้าที่ได้จาก Ananda Sure จะส่งไปถึงพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับ CEO เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาบริการ ให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการวัดและประเมินผลจากการนำ ANANDA SURE มาใช้ โดยสามารถวัดค่าความพึงพอใจในการให้บริการ (CSAT) เพิ่มขึ้น 6% จากเดิม 88.0% เป็น 93.4%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอนันดาฯ มุ่งมั่นให้ความใส่ใจต่อการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้มาตรฐานของ ANANDA SURE