การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิล และอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 จำนวน 250 คน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลานกีฬาแฟลต 9 เคหะชุมชนดินแดง 1 ถนนจตุรทิศ ดินแดง กรุงเทพฯ

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนตามแนวทางประชารัฐ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิลจากชุมชนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อยที่ประสบความสำเร็จอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิลให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 การเดินขบวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน การบรรยายหัวข้อประโยชน์ของการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและการอบรมขั้นตอนและวิธีการรับซื้อขยะรีไซเคิล รวมทั้งการเปิดรับสมาชิกธนาคารสัจจะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง 1 – 2 ตลอดจนเปิดรับฝากขยะด้วยวิธีการลงบัญชีให้แก่สมาชิกในชุมชนอีกด้วย