%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สร้างสรรค์ของขวัญปีใหม่ 2560 ภายใต้แนวคิด อิ่มอกอิ่มใจ ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการนำป้ายโฆษณาไวนิลที่ไม่ได้ใช้แล้วทุกโครงการของ SC ASSET  มารีไซเคิล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปีที่ผ่านมาได้ผลิตเป็นถุงขนาดย่อมธรรมดาซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและถูกใจผู้รับ ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนาดีไซน์ให้ทันสมัยปรับเป็นกระเป๋าเอนกประสงค์แบบใหม่ พร้อมบรรจุข้าวหอมมะลิแดงพันธุ์ดี จากชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มคุณค่าผืนนาชุมชนให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบเป็นของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่บริษัทคู่ค้า ผู้รับเหมาและสถาบันการเงิน ตลอดจนลูกค้า เพื่อสนับสนุนของขวัญชิ้นนี้นำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งเป็นการร่วมกันลดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมในอีกทางหนึ่ง

img_4697 img_4716