IMG_1876

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประเมินคุณภาพจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างยอดเยี่ยมดีเลิศ ที่ได้รับรางวัลการทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันถึง 8 ปีซ้อน โดยมี นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผู้จัดงานร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

unnamed