คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ปี 2562 มูลค่ารวมกว่า 16% ของตลาดรวม
ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 55.4%

REIC รายงานภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 2562 พบว่า ตลอดปีที่ผ่านมามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวทั่วประเทศ จำนวน 13,232 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด มีมูลค่า 52,070 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 และมีพื้นที่ห้องชุด 521,725 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.0 (ดูแผนภูมิประกอบ) เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลงร้อยละ -9.9 มูลค่าลดลงร้อยละ -12.0 พื้นที่ห้องชุดลดลงร้อยละ -13.4 โดยห้องชุดที่คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.94 ล้านบาท และพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วย 39.4 ตารางเมตร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 2561 – 2562

 

จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด
จังหวัดที่คนต่างด้าวซื้อห้องชุดมากที่สุด จะอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศมากที่สุดในปี 2562 โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.4 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าวทั้งหมดทั่วประเทศ มีมูลค่า 52,070 ล้านบาท รองลงมาเป็นรัสเซีย มีสัดส่วนร้อยละ 4.6 สหราชอาณาจักร มีสัดส่วนร้อยละ 3.1 ญี่ปุ่นมีสัดส่วนร้อยละ 3.0 และฝรั่งเศส มีสัดส่วนร้อยละ 2

ในปี 2562 จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยที่คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ จำนวน 5,481 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.4 ของหน่วยทั้งหมด รองลงมาคือ 2) ชลบุรี จำนวน 4,740 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 35.8) 3) สมุทรปราการ จำนวน 1,104 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 8.3) 4) เชียงใหม่ จำนวน 729 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 5.5) และ 5) ภูเก็ต จำนวน 519 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 3.9) ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยที่คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -22.6 ร้อยละ -2.1 และ ร้อยละ -37.3 ตามลำดับ ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการและภูเก็ต มีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.4 และร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ มีมูลค่า 31,628 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.7 ของจำนวนมูลค่าทั้งหมด รองลงมาคือ ชลบุรี มีมูลค่า 12,202 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 23.4) ภูเก็ต มีมูลค่า 2,596 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 5.0) สมุทรปราการ มีมูลค่า 2,489 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 4.8) และเชียงใหม่ มีมูลค่า 1,683 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.2) ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -19.4 ร้อยละ – 0.9 และร้อยละ – 43.9 ตามลำดับ ส่วนในจังหวัดภูเก็ตและสมุทรปราการ มีมูลค่าการโอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และร้อยละ 113.5 ตามลำดับ

จังหวัดที่มีพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ

  • กรุงเทพฯ มีพื้นที่ 224,280 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.0 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด
  • รองลงมาคือ ชลบุรี มีพื้นที่ 178,515 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 34.2)
  • เชียงใหม่ มีพื้นที่ 33,117 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 6.3) สมุทรปราการ มีพื้นที่ 32,900 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 6.3) และ ภูเก็ต มีพื้นที่ 27,287 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 5.2) ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -25.6 ร้อยละ -3.5 และร้อยละ -35.5 ตามลำดับ ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ และภูเก็ต มีจำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.0 และร้อยละ 7.4 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าวสูงสุดในปี 2562 จะพบว่า

  1. กรุงเทพฯ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในเขตห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย พระโขนง และคลองสาน ตามลำดับ
  2. ชลบุรี มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอบางละมุง สัตหีบ และศรีราชา ตามลำดับ โดยกว่าร้อยละ 88.5 จะอยู่ในอำเภอบางละมุง
  3. ภูเก็ต มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอถลาง กะทู้ และเมืองภูเก็ต ตามลำดับ
  4. สมุทรปราการ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96.6
  5. เชียงใหม่ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ แม่ริม สัดส่วนร้อยละ 5.0

ในปี 2562 จีน เป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด ทั้งจำนวนหน่วยมูลค่า และพื้นที่ห้องชุด โดยมีการโอนมากถึง 7,506 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.7 ของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์โดยคนต่างด้าวทั้งหมด มีมูลค่า 28,860 ล้านบาท (ร้อยละ 55.4) และพื้นที่ห้องชุด 254,546 ตารางเมตร (ร้อยละ 48.8)
สัญชาติที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ตามลำดับ

พื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยในกลุ่มสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในปี 2562 ได้แก่ จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น พบว่า สหราชอาณาจักร มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยใหญ่ที่สุด 51.1 ตารางเมตร ส่วนจีนมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดคือ 33.9 ตารางเมตร

มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย ญี่ปุ่นมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดคือ 4.2 ล้านบาท ในขณะที่รัสเซียมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดคือ 3.0 ล้านบาท