จุกแกละเพื่อนกัน มหัศจรรย์ในวันลอยกระทง ก่อนออกไปลอยกระทง มาพบกับน้องมีมี เด็กเสียงแหบเสน่ห์…

reic 2015_6828

REIC  จัดงานสัมมนาประจำปี 2558 หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยแสดงข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทาง อสังหาฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 (ปี 2558)

Screen Shot 2558-11-24 at 8.35.18 PM

1. ตาก

อ.แม่สอด 

 • โครงการที่อยู่อาศัยในอ.แม่สอด มีจำนวน 10 โครงการ แบ่งเป็นอาคารชุด 5 โครงการ 770 หน่วย และแนวราบ 180 หน่วย
 • การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะอยู่บนถ.สายเอเชีย มุ่งสู่ชายแดนไทย-พม่า เป็นทำเลที่มีผู้ประกอบการศูนย์การค้า อาคารชุด บ้านจัดสรร ทำให้ราคาที่ดินขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • โครงการที่อยู่อาศัยแนบราบในอ. แม่สอด มี 5 โครงการ ส่วนใหญ่ไม่ขออนุญาตจัดสรร เริ่มต้น 1.5 ล้านบาท

2. สระแก้ว

 • โครงการบ้านจัดสรรโครงการที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสระแก้ว มีเพียง 6 โครงการ รวม 765 หน่วย โครงการส่วนใหญ่อยู่ในอาํ เภออรัญประเทศ โดยมีโครงการในอาํ เภอเมืองเพียงโครงการ เดียว และยังไม่มีโครงการอาคารชุดอยู่ระหว่างการขาย
 • ราคาที่ดินที่แพงที่สุดดอยู่บริเวณตลาดโรงเกลือ ราคา 10 ล้านบาท/ไร่ มีนักลงทุนทั้งไทย จีน ไต้หวัน และเกาหลีให้ความสนใจซื้อที่ดิน / ราคาที่ดินในตําบลป่าไร่ ไร่ละไม่เกิน 50,000 บาทปรับเพิ่มเป็น 1 ล้านบาท / แต่การซื้อขายที่ดินในปัจจุบันมีการชะลอตัว เนื่องจากนักลงทุนรอชัดเจนของ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. ตราด 

 • โครงการที่อยู่อาศัยในอําเภอเมืองจังหวัดตราด ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก เช่น โครงการบ้าน ชมบัว / โครงการธนาวิลเลจ 3 จํานวน 30 หน่วยที่อยู่ระหว่างการขาย เป็นบ้านเดี่ยวสร้างเสร็จก่อน ขาย 2 ชั้น 70 ตรว. ราคา 5.6 ล้านบาท ยอดขายประมาณ 10 หน่วย/ปี
 •  ราคาที่ดินในอําเภอเมืองตราดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาแพงที่สุดจะอยู่ริมถนนสุขุมวิท ไม่ตำ่กว่า 10 ล้านบาท/ไร่

4. มุกดาหาร

 • ราคาที่ดินในอําเภอเมืองมุกดาหาร ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปีทผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ราคา ที่ดินตามถนนวงแหวนรอบนอกจากไร่ละ 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาท / ที่ดินใกล้กับสะพาน มิตรภาพไทย–ลาวจากเดิมไร่ละ 2.5 ล้านบาท ปัจจุบันไร่ละ8–9 ล้านบาท

5. สงขลา

 • ราคาที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยสงขลานครนิ ทร์ หาดใหญ่ไร่ละ 10 -14 ล้านบาท / ถนนกาญจนวนิช ไร่ละ 25 – 30 ล้านบาท / ที่ดินติดถนนทางไปด่านชายแดนสะเดา ราคาไร่ละ 5 – 10 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรรายใหญ่ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ บริษัทหาดใหญ่นครินทร์ ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของ บมจ. ศุภาลัย ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านปาล์มสปริง / บริษัทศรีเทพไทยพัฒนา ผู้พัฒนา โครงการรติมาวิลล่า / บริษัทพีแอนด์ซี กรุ๊ป ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านฉัตรทอง การ์เด้นวิลล์ / บริษัท เมืองใหม่หาดใหญ่ ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านสุธาทิพย์ / บริษัทอ็อกซิเจน เรียลเอสเตท ของคณุ ธนวัฒน์ พูนศิลป์ อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ผู้พัฒนาโครงการดิออกซิเยน และ พฤกษาแกรนด์วิลล์ ฯลฯ

6. หนองคาย

 • ในปี 2558 มีโครงการบ้านจัดสรรเปดิตัวใหม่ในอําเภอเมืองหนองคาย 2โครงการรวม 112 หน่วย ได้แก่ โครงการปาริฉัตร เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม 95 หน่วย และโครงการทาวน์เฮ้าส์ เป็นอาคารพาณิชย์ 17 หน่วย
 • ราคาที่ดินแพงที่สุดอยู่ที่บริเวณ ถนนประจักษ์ 70,000 บาท/ตรว. หรือไรล่ะ 28 ล้านบาท / ที่ดินห่างจากถนนมิตรภาพ–หนองคายมุ่งหน้าสู่จังหวดัอุดรธานีราคา60,000บาท/ตรว.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 (ปี 2559)

Screen Shot 2558-11-24 at 8.36.02 PM

1. เชียงราย

 • ราคาที่ดินถนนวงแหวนเชื่อมมายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เดิมราคาไรล่ ะ 1 – 2 ล้านบาท ปัจจุบันขยับเป็น ราคาไร่ละ 5 – 6 ล้านบาท เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมไปยัง 3 อําเภอชายแดนของ จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดเชียงรายมีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ข้ามแม่น้ําโขง เชื่อมต่อระหว่างบ้านดอน มหาวัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับประเทศลาวที่บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ขนาด 2 เลน นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าใน เขตเมืองห้วยทราย เป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน เชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีน – ลาว – ไทย

2. กาญจนบุรี

 • ราคาที่ดินแพงที่สุดอยู่ที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนแสงชูโตตรว.ละ 60,000 บาท รองลงมาที่ถนนกาญจนบุรี อู่ทอง ตรว.ละ 55,000 บาท

3. นครพนม

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนมมีความพร้อมมากที่สุด แม้ว่าจะ จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่จะพัฒนาในเฟสที่ 2 ปี 2559จะเห็นได้จากการก่อสร้างศูนยบ์ริการแบบ เบ็ดเสร็จด้านการลงทนุ (OSS)บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ต้นปี 2558 ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจําตัวใหม
 • ราคาที่ดินในอําเภอเมืองนครพนมริมถนนเลี่ยงเมืองมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2555 –2556 จาก 2 ล้านบาท/ไร่เป็น 10 ล้านบาท/ไร่แต่ปัจจุบันราคาทรงตัวเนื่องจากเศรษฐกิจซบเซา

4. นราธิวาส

 • โครงการท่ีอยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โครงการนราทัศน์เพลส โครงการ Trio Villa ฯลฯ
 • ในปี 2558 ไม่มีโครงการที่อยู่อาศัยเปดิตัวใหม่