29 พฤศจิกายน 2561 – สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทราเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมแถลงวิสัยทัศน์ผลักดัน จังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต รองรับคนจากกรุงเทพและแรงงานที่ย้ายมาในพื้นที่อีอีซี ที่เพิ่ม จำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายวัชระ ปิ่นเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัชราดล จำกัด ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า “สมาคมฯ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มดีเวลอปเปอร์ในจังหวัดฯ จำนวน 30 ราย ได้จด ทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 19 กันยายนที่ผ่านมา และทำการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการพัฒนาโครงการต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างจังหวัดฯ ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต สามารถรองรับประชากรที่เลือกจะเดินทางไปกลับที่ทำงานในกรุงเทพฯ และคนที่ย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังต้องการ ทำงานร่วมกับสมาคมอสังหาฯ ของจังหวัดชลบุรีและระยอง เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและโซนที่อยู่อาศัย ใน 3 จังหวัดอีอีซี”

“สมาคมฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายในปี 2561-2562 ไว้ 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) การจัดอบรมร่วม กับหน่วยงานรัฐให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะด้าน ภาษี 2) พัฒนาศักยภาพของดีเวลอปเปอร์ในจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 3) ผนึกกำลังกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรีและระยอง เพื่อเพิ่มบทบาท ในการกำหนดผังเมืองในพื้นที่อีอีซี และ 4) เร่งรัดนโยบายก่อสร้างถนนหลักเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคมและ เปิดหน้าดินใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง”

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากการที่เป็นเมืองที่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มีชัยภูมิที่ดี น้ำไม่ท่วม อากาศดี และยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่มาก ฉะเชิงเทราจึงเป็นจังหวัดที่ถูกวางให้เป็นเมืองน่าอยู่แห่งอนาคตของแผนพัฒนาอีอีซี และกำลังได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้ามาพัฒนา จะมีเม็ดเงินหลักแสนล้านถูกนำเข้ามาใช้ กับโครงการต่างๆ ในพื้นที่ทั่วจังหวัด เพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และเมืองฉะเชิงเทรา รวมถึงการขยาย ตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ระยอง และของจังหวัดฉะเชิงเทราเอง ซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทรามีนิคม อุตสาหกรรมรวม 6 แห่ง นอกจากนี้ภายใต้แผนพัฒนา Smart City ในโครงการอีอีซี ฉะเชิงเทราจะถูกพัฒนาอย่าง รวดเร็ว มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนที่ได้มาตรฐานสากล มีการสร้างเพิ่มโรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม ทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการรักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งาน รวมถึงระบบขนส่งคมนาคมที่ทำให้ ฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 20 นาที โดยผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา”

“จากกระแสดังกล่าว ทำให้ราคาที่ดินในตัวเมืองฉะเชิงเทราปรับตัวสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปี โดยล่าสุด เดือน พฤศจิกายนนี้ ราคาที่ดินขยับขึ้นมาอยู่ที่ 30,000 บาทต่อตารางวา ทุกวันนี้ฉะเชิงเทรากลายเป็นเมืองที่ดึงดูด ดีเวลอปเปอร์ขนาดใหญ่หลายแบรนด์เข้ามาเปิดโครงการเพิ่มขึ้น มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปีนี้ 12 โครงการ รวม 2,500 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวมราว 5 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการแนวราบ เพราะได้รับความนิยม จากลูกค้าในพื้นที่มากกว่า สำหรับผู้ซื้อเกือบ 100% เป็นเรียลดีมานด์ ที่ต้องการที่อยู่อาศัยหรือที่เปิดร้านทำธุรกิจ ส่วนพื้นที่ที่มีโครงการใหม่ๆ เปิดขายมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอเมือง รองลงมาได้แก่ อำเภอบางปะกง และอำเภอ แปลง ยาว”

“สิ่งที่จำเป็นต้องลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ก็คือ การตัดถนนเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดหน้าดินสำหรับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ และสร้างเส้นทางคมนาคม สัญจรภายในจังหวัดและเชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียงมากขึ้น อีกทั้งยังต้องเร่งเดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรม เพราะภาคอุตสาหกรรมจะเป็นตัวนำภาคอสังหาฯ ให้เติบโต และจะดึงคนเข้ามาอาศัยและทำงานในจังหวัดฯ   เพิ่มขึ้น เกิดการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดฯ โดยภาครัฐอาจเริ่มพิจารณาการให้ผลประโยชน์ทางภาษีแก่องค์กรที่  เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม โดยขั้นแรกทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทราจะเสนอผ่านบอร์ดอีอีซี หรือ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการริเริ่มโครงการนิคมอุตสาหกรรมกำจัดขยะ อิเล็กทรอนิกส์ และอีกประการคือการเร่งหาความชัดเจนของการจัดวางผังเมืองอีอีซี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการตัดสิน ใจของผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม”

“สำหรับงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทราในวันนี้ ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ของวงการอสังหาฯ ของเมืองไทย คุณอนันต์ อัศวโภคิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย มาแสดง ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “44 ปี บนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์” ทั้งยังได้รับเกียรติจากดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ         ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์ไทย และคุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด มาร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งอนาคต” ให้กับเหล่าสมาชิก ตัวแทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอื่นๆ และสื่อมวลชนกว่า 300 คน” นายวัชระ กล่าวทิ้งท้าย