ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด เป็นรายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยรูปแบบรายการส่งเสริมการขายใน ไตรมาส 3 ปี 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 20.4 มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกร้อยละ 14.1 มีข้อเสนอออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯปริมณฑล  มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.6 จุด หรือ ร้อยละ 5.9 และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 126.8 จุด หรือ ร้อยละ 1.6  เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

 • พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.7 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.5 จุด หรือร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ 126.9 จุด หรือ ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 • พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.3 จุด เพิ่มขึ้นจาก 122.6 จุด หรือร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก  126.2 จุด หรือ ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี2560

ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 245 ตัวอย่างโดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้เป็นราคาขายที่แท้จริงซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

รูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 3 ปี 2560

ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 28.1 มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ ร้อยละ 26.0 มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกประมาณประมาณร้อยละ 11.6 มีข้อเสนอเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น ตั๋วเครื่องบินเดินทางต่างประเทศ จัดสวนฟรี 1 ปี ติดตั้งอินเตอร์คอม กำจัดปลวกฟรี 1 ปีแรกติดตั้งสัญญาณกันขโมยและแจกทองคำฯลฯ

ในไตรมาส 3 ปี 2560 ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.9 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.5 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือ ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

 • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.7 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.3 จุด หรือร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 117.0 จุด หรือ ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.8 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือ ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

หากพิจารณาดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่ในตลาดในแต่ละประเภทได้แก่บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดังนี้

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.2 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 115.1 จุด หรือร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

 • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 113.6 จุด หรือร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 115.5 จุด หรือ ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.6 จุด หรือร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 114.8 จุด หรือ ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.9 จุด หรือร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 118.8 จุด หรือ ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้วพบว่า

 • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 118.3 จุด หรือร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.9 จุด เพิ่มขึ้นจาก 117.3 จุด หรือร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.4 จุด หรือร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

โดยสรุปในไตรมาสนี้ ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาดปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 2.0 โดยเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการและการเร่งยอดขายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มข้อเสนอส่วนลดและของแถมต่างๆ เพื่อใช้ในการเร่งรัดการตัดสินใจของผู้บริโภค  นอกจากนี้ยังพบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2560 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ยังคงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน

ผลจากการสำรวจพบว่า การเปลี่ยนแปลงราคาห้องชุดในกลุ่มระดับราคาต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนของราคาต่อตารางเมตรเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้

 1. กลุ่มระดับราคาล่าง (ราคาไม่เกิน 50,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดประมาณร้อยละ 11.7 – 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 4.9 – 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 2. กลุ่มระดับลักซ์ชัวรี่ (ราคาสูงกว่า 200,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 9.7 – 11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.7 – 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 3. กลุ่มระดับราคาสูง (ราคา 120,001 – 200,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.1 –  5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.4 – 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 4. กลุ่มระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง (ราคา 80,000 – 120,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.1 – 2.0 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับราคาลดลง ประมาณ  ร้อยละ 4.1 – 6.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
 5. กลุ่มระดับกลาง หรือ (ราคา 50,000 – 80,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาลดลงร้อยละ 0.7 – 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.6 – 0.8 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2560

นอกจากนั้นการสำรวจยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมากสุด 5 ลำดับแรก ในไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่