ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2561

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป)  ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลมีค่าเท่ากับ 143.0 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก จึงทำให้โครงการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 – 2)

เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 143.8 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 138.6จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกใน ไตรมาส 3 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

 1. แนวรถไฟฟ้า Airport Linkราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
  ปีก่อนแต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
 2. เขตปทุมวัน ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
 3. เขตบางซื่อดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
 4. เขตห้วยขวางจตุจักรดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
  ปีก่อนและราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
 5. เขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
  แต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า(ดูภาพที่ 1)

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.1มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 20.0 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 20.9 เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2561ในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย  ซึ่งประกอบด้วย  บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และทำการสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมบ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็น ปีฐานในการเปรียบเทียบ

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

ทั้งนี้ รายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.1 มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ และฟรีค่าส่วนกลางรองลงมาร้อยละ 34.7 มีข้อเสนเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำ และร้อยละ 29.2 มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด

สำหรับในไตรมาส 3ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัดมีค่าดัชนีเท่ากับ 123.0จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

 • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ124.0จุด
  ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9
  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า(ดูตารางที่ 1)

หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในแต่ละประเภทได้แก่บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดังนี้

1.ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.1 จุด
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

 • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.8 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
  ปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด
  ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ
  1.0
  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า(ดูตารางที่ 2)

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.0 จุด
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้าและเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้วพบว่า

 • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ124.0จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด  ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า(ดูตารางที่ 3)