ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน

อัพเดทล่าสุด วันที่ 6 มิ.ย. 2564 ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติ มาตรการลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา  โดยมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้น จะมีทั้งหมด 2 เดือน คือ พฤษภาคม และมิถุนายน 2564

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก จะลดโดยใช้ค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นฐานในการคำนวณ

1.บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย จะได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย ถ้าหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ใบแจ้งหนี้ของเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าใช้ไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง หากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งหนี้ ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

  • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564
  • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 50%
  • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าขอใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 70% โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.กิจการขนาดเล็ก จะได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกในช่วงช่วงเดือน คือ พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

มาตรการลดค่าน้ำประปา

ลดค่าน้ำประปาลง 10% ในประเภทของบ้านอยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

มาตรการลดค่าน้ำไฟเยียวยา Covid-19 ก.พ.-มี.ค. 2564

จากการประชุมครม. เมื่อวันอังคารที่ 12 ม.ค. 2564 ได้มีการอนุมัติ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ หนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจ และน่าจะเกี่ยวข้องกับหลายๆ คน คือ การ #ลดค่าน้ำค่าไฟ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ-มี.ค. 2564

เงื่อนไข  ลดค่าไฟฟรี 2 เดือน ผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง 50 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน สามารถใช้ไฟฟรี ถ้าใช้เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ก็ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงินไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน แต่ถ้าใช้เกิน 230 บาท ต้องรับผิดชอบค่าไฟ

  • ประชาชนทั่วไป การลดค่าไฟ 2 เดือน ก.พ. – มี.ค. 2564 บ้านทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข
  • กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก

เงื่อนไข ลดค่าน้ำฟรี 2 เดือน 

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ์ใช้ฟรีในวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน
  • ประชาชนทั่วไป ลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้ ก.พ. – มี.ค. 2564

อ้างอิงจากข่าวสด มาตรการลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 รอบใหม่นี้ จะแบ่งเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย

1.กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงประจำเดือนนั้นๆ

2.กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ

  • หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563
  • หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนมากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ใน 100% บวกด้วย หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ในอัตรา 50%
  • หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนมากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ในอัตรา 100% บวกด้วย หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ในอัตรา 70%