land and house

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์ 02-343-8900 โทรสาร 02-237-9861, 02-230-8130
web site www.lh.co.th

ข้อมูลด้านการเงินโดยสรุป ณ.วันที่ 20 กันยายน 2554 (หน่วย ล้านบาท)
สินทรัพย์                      59,249
หนี้สิน                          29,808
ส่วนผู้ถือหุ้น                 28,433
ทุนที่เรียกชำระแล้ว    10,025
รายได้                         12,116
กำไร/ขาดทุน               3,069

Market Cap 70,181 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (อันดับ1 คือ CPN = เซ็นทรัลพัฒนา จำกัดมหาชน)
ถ้านับแต่เฉพาะบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย Land & House จะเป็นที่1

ชื่อที่เรียกกันทั่วไป ” Land & Houses , LH , L&H , แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, แลนด์ & เฮ้าส์ , แลนด์ ”

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อเริ่มก่อตั้งประกอบด้วยนายอนันต์  อัศวโภคิน และนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 และเปลี่ยนฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534

บริษัทประสบปัญหาทางการเงินในช่วงปี 2541 – 2542 อันเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จในปี 2542 โดยมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นรายใหม่ คือ Government of Singapore Investment Corporation (GIC) หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นวันปิดสุมดทะเบียนล่าสุด กลุ่มตระกูลอัศวโภคินยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 30.74 ในขณะที่ GIC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.33 (รวมหุ้นที่ถืออยู่ในไทยเอ็นวีดีอาร์ร้อยละ 3.21 ด้วย)

บริษัทมีบริษัทร่วมจำนวน 9 บริษัท ประกอบด้วย
(1) บริษัทร่วมจำนวน 4 บริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี้โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
(2) บริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาที่ใช้ในการก่อสร้าง และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก
(3) บริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท ประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาลงทุน และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2553 มีดังนี้
1. นายอนันต์  อัศวโภคิน *                                                                                ถือหุ้น 23.76%
2. Government of Singapore Investment Corporation***     ถือหุ้น 13.21%
3. บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด *                                                                            ถือหุ้น 5.62%
4. Chase Nominees Limited 42**                                                      ถือหุ้น 4.13%
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd**                                     ถือหุ้น 3.23%
6. สำนักงานประกันสังคม                                                                                  ถือหุ้น  2.30%
7. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ *                                                                   ถือหุ้น 1.36%
8. State Street Bank and Trust Company for Australia**       ถือหุ้น 1.35%
9. State Street Bank and Trust  Company**                                 ถือหุ้น 1.12%
10.Chase Nominees Limited 30**                                                    ถือหุ้น 0.95%
หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.74
** Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน และ/หรือ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างไร
*** Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ถือหุ้นผ่านไทยเอ็นวีดีอาร์อีกจำนวน 313,284,570 หุ้น คิดเป็น 3.12% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทำให้ GIC ถือหุ้นรวมทั้งหมด 16.33% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
นายอนันต์  อัศวโภคิน หรือนายอดิศร  ธนนันท์นราพูล  หรือนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ   หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริหาร
3. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการบริหาร
4. นายวิทย์  ตันติวรวงศ์ กรรมการบริหาร
5. นายลิม สวีกวน กรรมการบริหาร

เจ้าหน้าที่บริหาร  ณ วันที่  1 มีนาคม 2554 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน  กรรมการผู้จัดการ
2. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ   รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายเฉลิม  เกียรติธนะบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 10
6. นายวิทย์ ตันติวรวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงิน
7. นายเลอสุข สุวรรณฑล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 1

จำนวนพนักงานทั้งหมด   700 คน

ข้อมูล นายอนันต์ อัศวโภคิน

  • MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.S. Industrial Engineering  Illinois Institute of Technology
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 52/2004

ในปี 2543 บริษัทได้เริ่มนำนโยบายสร้างบ้านก่อนขายมาใช้แทนการสร้างบ้านเมื่อลูกค้ามาจองซื้อ (หรือที่เรียกว่าบ้านสั่งสร้าง) การสร้างบ้านก่อนขายของบริษัทมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในปี 2544 – 2545 อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปี 2546 จนถึงปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจสร้างบ้านก่อนขายทั้งหมดยกเว้นอาคารชุดพักอาศัยและทาวน์เฮ้าส์ แบรนด์ INDY ที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายจากการสร้างก่อนการขายมาเป็นการขายก่อนการสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา
ปัจจุบันบริษัท ยังคงดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ  คือกลยุทธ์ “บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย”   ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นที่ได้เห็นสภาพจริงของบ้าน  สภาพโครงการที่เกิดขึ้นจริง  พร้อมในการเข้าอยู่ได้ทันที   นอกจากนี้การดำเนินกลยุทธ์สร้างเสร็จก่อนขาย ยังเป็นผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท  ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ คือสามารถควบคุมต้นทุน   การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านคุณภาพบ้านและสภาพโครงการได้อย่างดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 บริษัทมีคดีที่ถูกฟ้องร้องที่สำคัญคือนิติบุคคลบ้านหมู่บ้านจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณีที่ลูกบ้านไม่ทราบว่าทางเข้าออกโครงการสู่ที่สาธารณะได้มีการจดภาระจำยอมให้กับที่ดินแปลงอื่นด้วยโดยเรียกค่าเสียหายจำนวน  1,212.3 ล้านบาท
ผลจากการศึกษาวิจัยความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่ต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของตลาดที่อยู่อาศัย   ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายฐานตลาดครอบคลุมในทุกระดับราคา  โดยมีแบรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นคือ ตลาดคอนโดมิเนียมที่ต่ำกว่า 2.0 ล้านบาท คือ แบรนด์  “ The  Key”   ตลาดทาวน์โฮม ในระดับราคา 1.5 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์  “Indy”  และตลาดบ้านเดี่ยว ในระดับราคา 2.5- 3.0 ล้านบาท  คือแบรนด์ “Inizio”  ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นคุณภาพของสินค้า  เป็นสำคัญ   การเพิ่มกลยุทธ์ขายในบางส่วนตลาด  เป็นข้อดีในการดำเนินงานบริษัทและผู้บริโภค   กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งด้านการตลาด  การเงิน  การก่อสร้าง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท
นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  การดำเนินการของบริษัท  ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix)  และการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)  เป็นสำคัญ  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ต่าง ๆ  ดังนี้
1. ทำเลที่ตั้งโครงการ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ที่ดี   มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รองรับ มีความสะดวกในการคมนาคม  สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม   ตามรูปแบบของแต่ละแบรนด์    การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ  ยังคงใช้แนวทางกระจายไปในทำเลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละภูมิศาสตร์  และลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ทั้งนี้การดำเนินงานด้านโครงการ ยังให้ความสำคัญและกระจายไปในระดับ กลุ่มต่าง ๆ   (Segmentation)  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการขายที่มากขึ้น   ประการสำคัญอีกประการหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทในการเลือกทำเล  คือการซื้อที่ดินเก็บไว้เป็น  Land Bank  ในทำเลที่เล็งเห็นว่ามีศักยภาพในอนาคต

2. แบบบ้านหรือสินค้า  เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ในแต่ละระดับราคา แต่ละกลุ่ม  หรือแต่ละแบรนด์สินค้า  จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง  ทั้งในส่วนของลูกค้าที่ได้เข้าอยู่ในโครงการของบริษัท  ลูกค้าที่แวะชมโครงการ  ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย   ตลอดจนลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในโครงการที่อยู่อาศัยอื่น ๆ    เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้  มาพัฒนาสินค้าหรือแบบบ้านให้ตอบสนองกับความต้องการผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  และแก้ไขสิ่งที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในส่วนของการพัฒนาแบบบ้าน  บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมาก และได้กำหนดเป็นนโยบายของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินการออกแบบบ้านแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง  และได้มีการศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงรุกไปข้างหน้า  โดยศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมและความต้องการที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม  เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลาและเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

3. คุณภาพของสินค้า  บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานก่อสร้าง โดยมีการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง  คุณภาพบ้าน  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  โดยมีหลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติ  การตรวจสอบ  ที่เป็นระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจน  ตามหลักนโยบายการดำเนินงานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ว่า    “บ้านทุกหลังก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ   QC (Quality Control) อยู่ในระดับที่ดียิ่ง ”

ได้รับรางวัล Trusted Brand “Platinum Award Winner” จากนิตยสาร Reader ‘s Digest ซึ่งเป็นรางวัลขั้นสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 3

โครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2553)
ข้อมูลจะเรียงแบบนี้นะครับ
ปีที่เริ่มโครงการ – ชื่อโครงการ – ที่ตั้ง – ชนิดโครงการ – ลูกค้าเป้าหมาย
จำนวน Unit – ขนาดที่ดิน – เงินลงทุน -%คืบหน้า – มูลค่าทั้งโครงการ-ทำสัญญาแล้ว

บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก.(มหาชน)
2537     011-นันทวัน ศรีนครินทร์   ถ.ศรีนครินทร์  สมุทรปราการ DH – AA
1,345 หลัง – 712 ไร่ – 9,199 ล้าน – 97.8% – 13,826 ล้าน – 1,205 หลัง
2553     024-THE KEY ประชาชื่น   ถ.ประชาชื่น-นนทบุรี  อ.เมือง  นนทบุรี CD-AD
306 unit –  4 ไร่ – 386 ล้านบาท – 30.2% – 545 ล้านบาท – 106 unit
2547     064-ปาริชาติ สุวินทวงศ์   ถ.คุ้มเกล้า เขต ลาดกระบัง กทม DH-AC
705 หลัง – 210 ไร่ – 2,804 ล้านบาท – 76.4% – 3,165 ล้าน – 632 หลัง
2547     074-ชัยพฤกษ์ เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่ – แม่โจ้  กม. 4.5 เชียงใหม่ DH-AC
321 หลัง – 65 ไร่ – 403 ล้านบาท – 79.9% – 657 ล้านบาท – 279 หลัง
2544     075-นันทวัน เชียงใหม่   ถ.เชียงใหม่ – แม่โจ้  กม. 4.5 เชียงใหม่ DH-AC
87 หลัง – 46 ไร่ – 561 ล้านบาท – 39.3% – 818 ล้านบาท –  39 หลัง
2553      080-ชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์วงแหวน ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี DH- AC

336 หลัง – 74 ไร่ – 1,064 ล้านบาท – 46.1% – 1,606 ล้าน – 53 หลัง
2552      103-พฤกษ์ลดา LHPเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่ – แม่โจ้ เชียงใหม่   DH-AC
55 หลัง – 15 ไร่ – 126 ล้านบาท – 90.2% – 190 ล้านบาท – 34 หลัง
2547     107-ชลลดา เชียงใหม่   ม.4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ เชียงใหม่    DH- AC
327 หลัง – 94 ไร่ – 741 ล้านบาท – 93.6% – 990 ล้านบาท – 304 หลัง
2548     132-สีวลี สุวรรณภูมิ   ม.4  ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี จ.สมุทรปราการ     DH- AC
985 หลัง – 236 ไร่ – 3,671 ล้านบาท  – 69.3% – 4,579 ล้าน  – 693 หลัง
2548    134-มัณฑนา ปิ่นเกล้า พระราม5   ถ.นครอินทร์-กาญจนาภิเษก  นนทบุรี DH-AB
760 หลัง – 212 ไร่ – 4,254 ล้านบาท  – 74.9% – 5,469 ล้าน – 706 หลัง
2549   138-ชลลดา สุวรรณภูมิ  อ. บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  DH-AC
1,177 หลัง – 328 ไร่ – 4,428 ล้านบาท – 65.6% – 6,519 ล้าน – 750 หลัง
2548   140-สีวลี คลองชลฯ เชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่        DH- AC
294 หลัง – 82 ไร่ – 710 ล้านบาท – 97.8% – 1,070 ล้าน – 289 หลัง
2550   145-มัณฑนา-บางนา   ถ.บางนา-ตราด  กม.13  สมุทรปราการ    DH- AC
190 หลัง – 49 ไร่ – 1,079 ล้านบาท – 72.1% – 1,363 ล้านบาท – 123 หลัง
2550   147-นันทวัน ขอนแก่น   ถ.คำไฮ-หนองโจด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น    DH- AC
56 หลัง – 18 ไร่ – 256 ล้านบาท – 71.9% – 415 ล้านบาท – 53 หลัง
2550   150-ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์  ถ.ตัดใหม่  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรีDH-AC
318 หลัง – 77 ไร่ – 950 ล้านบาท – 98.4% – 1,492 ล้านบาท – 317 หลัง
2552    151-ลดาวัลย์ เกษตร นวมินทร์   ถ.ลาดปลาเค้า เขตบางเขน  กทม.   DH-AB
80 หลัง – 55 ไร่ – 1,444 ล้านบาท – 97.4% – 2,215 ล้านบาท – 27 หลัง
2551    154-มัณฑนา แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์   ถ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี DH- AB
377 หลัง – 96 ไร่ – 1,577 ล้านบาท – 50.8% – 2,327 ล้านบาท – 115 หลัง
2550   155-สีวลี ราชพฤกษ์ เชียงใหม่    ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  DH   AC
236 หลัง – 79 ไร่ – 632 ล้านบาท – 98.6% – 1,161 ล้านบาท – 235 หลัง
2553    159-THE KEY พหลโยธิน  ซ.พหลโยธิน34  เขตจตุจักร กทม.  CD   AD
505 unit – 6 ไร่ – 613 ล้านบาท – 24.0% – 948 ล้านบาท – 261unit
2552    161-พฤกษ์ลดา บางนา   ถ.บางนา-ตราด  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ DH-AC
461 หลัง – 96 ไร่ – 1,024 ล้านบาท – 57.2% – 1,396 ล้านบาท – 97 หลัง
2553    166-สีวลี ถ.ศรีจันทร์   ถ.ศรีจันทร์  ต.บ้านเปิด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  DH-AC
355 หลัง – 97 ไร่ – 887 ล้านบาท – 29.7% – 1,362 ล้านบาท – 60 หลัง
2551     168- Baan Mai เทพารักษ์  ถ.เทพารักษ์  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  TH -AC
213 หลัง – 21 ไร่ – 498 ล้านบาท – 84.7% – 621 ล้านบาท – 180 หลัง
2551     169-THE LANDMARK RESIDENT  ถ.ลาดพร้าว กทม.     TH   AA
24 หลัง – 5 ไร่ – 480 ล้านบาท – 83.9% – 696 ล้านบาท – 12 หลัง
2552    170-นันทวัน-แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์  ถ.ชัยพฤกษ์  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี DH-AB
92 หลัง – 39 ไร่ – 835 ล้านบาท – 75.5% – 1,108 ล้านบาท – 24 หลัง
2551    171-มัณฑนา วงแหวน เทพารักษ์  ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการDH- AB
248 หลัง – 62 ไร่ – 902 ล้านบาท – 86.6% – 1,275 ล้านบาท – 170 ล้านบาท
2552    173-ชัยพฤกษ์ บางใหญ่  ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี DH-AC
183 หลัง – 41ไร่ – 558 ล้านบาท – 80.1% – 759  ล้านบาท – 123 หลัง
2551    179-มัณฑนา อ่อนนุช วงแหวน2   ถ.กาญจนภิเษกเขตประเวศ  กทม.DH -AC
211 หลัง – 51 ไร่ – 841 ล้านบาท – 76.0% – 1,216 ล้านบาท – 194 หลัง
2551    180-BAAN MAI พระราม2(2)  ถ.อนามัยงามเจริญ บางขุนเทียน  กทม TH-AC
163 หลัง – 16 ไร่ – 350 ล้านบาท – 98.7% – 515 ล้านบาท – 162 หลัง
2552    183- นันทวัน อุทยาน อักษะ   ถ.อุทยาน ทวีวัฒนา  กทม.  DH   AB
195 หลัง – 78 ไร่ – 1,452 ล้านบาท – 62.2% – 2,231 ล้านบาท – 54 หลัง
2553    184-THE ROOM สุขุมวิท 62   ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง  กทม.CD -AB
487 unit – 6 ไร่ – 1,956 ล้านบาท – 85.2% – 2,619 ล้านบาท – 367 unit
2552    185-ชัยพฤกษ์ วัชรพล   ถ.สุขาภิบาล5-รามอินทรา สายไหม  กทม.  DH- AC
369 หลัง – 91ไร่  – 1,206 ล้านบาท – 77.4% – 1,775 ล้านบาท – 217 หลัง
2552    186- Baan Mai พระราม 2 พุทธบูชา  ถ.พุทธบูชา ราษฏร์บูรณะ  กทม  TH- AC
201 หลัง – 19 ไร่ – 400 ล้านบาท – 98.1% – 655 ล้านบาท – 199 หลัง
2552    189- Baan Mai รามอินทรา คู้บอน  ถ.คู้บอน 28 คันนายาว  กทม  TH-AC
116 หลัง – 11 ไร่ – 240 ล้านบาท –  98.6% – 345 ล้านบาท – 114 หลัง
2553     190-The Terrace เพชรเกษม63   ถ.เพชรเกษม บางแค  กทม  TH-AC
105 หลัง – 19 ไร่ – 282 ล้านบาท – 76.1% – 381 ล้านบาท – 31 หลัง
2552     191-มัณฑนา รามอินทรา วงแหวน   ถ.กาญจนภิเษก คันนายาว  กทม DH-AC
590 หลัง – 144 ไร่ – 2,408 ล้านบาท – 52.6% – 3,830 ล้านบาท – 163 หลัง
2553     194-พฤกษ์ลดา บางใหญ่ ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่จ.นนทบุรี  DH   AC
419 หลัง – 156 ไร่ – 1,735 ล้านบาท – 38.1% – 2,504 ล้านบาท – 79 หลัง
2553     196-THE ROOM สาทร ตากสิน   ถ.ราชพฤกษ์ เขตธนบุรี  กทม. CD-AC
268 unit – 2 ไร่ – 873 ล้านบาท – 28.5% – 1,295 ล้านบาท – 49 unit
2553      197-มัณฑนา พระราม9 ศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ  กทม DH   AB
303 หลัง – 138 ไร่ – 2,538 ล้านบาท – 45.5% – 3,756 ล้านบาท – 126 หลัง
2553     199-INIZIO รังสิต คลอง3  ถ.เลียบคลองสาม คลองหลวง  จ.ปทุมธานี DH-AC
482 หลัง – 94 ไร่ – 851 ล้านบาท – 46.1% – 1,233 ล้านบาท – 110 หลัง
2553     200-สีวลี เชิงดอย เชียงใหม่  ถ.สมโภชเชียงใหม่ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ DH-AB
226 หลัง – 66 ไร่ – 889 ล้านบาท – 36.0% – 1,312 ล้านบาท – 42 หลัง
2553     207-โอกาส หัวหิน   ถ.เพชรเกษมอ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์   CD   AB
179 unit – 17 ไร่ – 1,358 ล้านบาท  – 39.8% – 2,091 ล้านบาท – 56 unit
2553    208-ชัยพฤกษ์ รามอินทรา วงแหวน2 เขตคลองสามวา  กทม.    DH   AC
535 หลัง – 122 ไร่ – 1,745 ล้านบาท  – 36.9% – 2,544 ล้านบาท – 51 หลัง
2553    210-THE ROOM สุขุมวิท21  ถ.อโศกมนตรี  เขตวัฒนา  กทม. CD   AB
213 unit – 2 ไร่ – 1,035 ล้านบาท – 26.2% – 1,661 ล้านบาท – 18 unit
2553   215-THE KEY แจ้งวัฒนะ   ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี CD   AD
988 unit – 6 ไร่ – 1,317 ล้านบาท – 16.3% – 1,875 ล้านบาท – 282 unit
2553    218-INDY ประชาอุทิศ   ถ.ประชาอุทิศ  จ.สมุทรปราการ  TH   AD
252 หลัง – 21 ไร่ – 305 ล้านบาท – 35.0% – 425 ล้านบาท – 19 หลัง

บ.แอลเอช เมืองใหม่
2539    แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์คภูเก็ต      ถ.เทพกระษัตรี  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต    DH   AC
1,140 หลัง – 490 ไร่ – 2,650 ล้านบาท – 92.6% – 4,132 ล้านบาท – 1,122 หลัง

บ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีส จก.
2539  101-แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์คขอนแก่น อ. เมือง  จ.ขอนแก่น   DH   AC
470 หลัง – 168 ไร่ – 1,100 ล้านบาท  – 95.1% – 1,321 ล้านบาท – 434 หลัง
2539   201-แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์คโคราช ถ.ราชสีมา – ปักธงชัย จ.นครราชสีมา DH   AC
577 หลัง – 197 ไร่ – 1,275 ล้านบาท – 94.0% – 1,657 ล้านบาท – 564 หลัง

บริษัท แอล เอช แอสเซท จำกัด
2549    003-พฤกษ์ลดา ติวานนท์ ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี     DH   AC
723 หลัง – 167 ไร่ – 1,884 ล้านบาท  – 62.2% – 2,723 ล้านบาท – 596 หลัง
2552    008-BAAN MAI พระราม9-ศรีนครินทร์  ถ.กรุงเทพกรีธา บางกะปิ  กทม. TH- AC
217 หลัง – 22 ไร่ – 497 ล้านบาท – 75.0% – 682 ล้านบาท – 186 หลัง

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จำกัด
2552    002-พฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า สาย5  ถ.บรมราชชนนี อ.สามพราน  จ.นครปฐมDH- AC
591 หลัง – 131 ไร่ – 1,477 ล้านบาท – 44.6% – 2,295 ล้านบาท – 309 หลัง

AA  =  กลุ่มลูกค้าระดับสูง                         *DH = บ้านเดี่ยว  (DETACH HOUSE)
AB  =  กลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนข้างสูง   *TH = ทาวน์เฮ้าส์  (TOWN HOUSE)
AC  =  กลุ่มลูกค้าระดับกลาง                     *CD = คอนโด  (CONDOMINIUM)
AD   =  กลุ่มลูกค้าระดับล่าง                         *D = บ้านแฝด  (DUPLEX)
*L = ที่ดินเปล่า  (LAND)

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน

เรียบเรียงข้อมูลโดย Mr.Oe