เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคารพักอาศัยแปลง G พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยมี นายไมตรี  อินทุสุต ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และชาวชุมชนดินแดง         ให้การต้อนรับ ณ ที่ตั้งอาคารพักอาศัยแปลง G บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตติดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้
แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (..2560 – 2579) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดินแดง เนื่องจากสภาพอาคารมีความทรุดโทรม สภาพแวดล้อมชุมชนที่แออัด จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ รวมระยะเวลากว่า 16 ปี โดยจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัย ด้วยรูปแบบอาคารสูงที่ทันสมัย มีระบบป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว พร้อมทั้งชำระค่าเช่าในราคาเดิม เพิ่มค่าบริหารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ภายหลังจากการเคหะแห่งชาติได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคารพักอาศัยแปลง G เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันใช้ระยะเวลาก่อสร้างครบ 1 ปีแล้ว จึงถือโอกาสนี้ลงพื้นที่ชุมชนดินแดง เพื่อรับฟังภาพรวมของแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (..2559 – 2567)  ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ระยะ ใช้เวลา 8 ปี โดยเฉพาะรายละเอียดความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระยะแรกคือ อาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตติดกับถนนดินแดง ขณะนี้มีความก้าวหน้าการก่อสร้างร้อยละ 39.77 โดยงานโครงสร้างอยู่ที่ชั้น 21 (ข้อมูล 18 ธันวาคม 2560) รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องตัวอย่างขนาดพื้นที่ 33 ตารางเมตร บริเวณชั้น 9 ซึ่งได้รับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวได้แก่ห้องนอนห้องเอนกประสงค์พื้นที่ทำอาหารห้องน้ำและระเบียง

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 2 – 4 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,212 หน่วย ได้นำเสนอแบบก่อสร้างละเอียดและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน 2561 ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 – 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ .. 2556

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนวางแผน
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนดินแดง รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อให้ชุมชนดินแดงเป็นชุมชนต้นแบบของการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สำหรับผลการสำรวจข้อมูลและมวลชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีผู้อยู่อาศัยเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.17 ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะยังคงลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยดินแดงอย่างต่อเนื่อง

พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่าการเคหะแห่งชาติจะต้องทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้อยู่อาศัยเดิม เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องอยู่อาศัยในโครงการมากกว่าครึ่งชีวิต เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี รู้รักษ์ถิ่นที่อยู่ของตน และช่วยกันดูแลรักษาชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน