screen-shot-2017-02-07-at-10-55-12-pm

รฟม. เห็นชอบผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทางประมาณ 23 กม. จำนวน 6 สัญญา ตามที่คณะกรรมการประกวดราคานำเสนอ โดยผลเจรจาต่อรองค่าก่อสร้างงานโยธาเหลือ 79,221 ล้านบาท ลดลงประมาณ 505 ล้านบาท จากราคากลางที่ 79,726 ล้านบาท หรือลดลง 0.63% ขณะที่กรอบวงเงินค่างานโยธาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้คือ 82,907 ล้านบาท ทั้งนี้ได้กำหนดลงนามสัญญากับผู้รับจ้างทั้ง 6 สัญญาในวันที่ 9 ..60

  • สัญญาที่ 1 โครงการใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – รามคำแหง 12 ผู้ชนะประกวดราคา คือ กิจการร่วมค้า CKST JOINT VENTURE วงเงินค่าจ้าง 20,633 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 2 โครงการใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก ผู้ชนะประกวดราคา คือ กิจการร่วมค้า CKST JOINT VENTURE วงเงิน 21,507 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 3 โครงการใต้ดิน ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า ผู้ชนะประกวดราคา คือ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ (ITD) เสนอราคาต่ำสุด ค่าจ้าง 18,570 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 4 โครงการยกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า – สุวินทวงศ์ ผู้ชนะประกวดราคา คือ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) วงเงิน 9,990 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ผู้ชนะประกวดราคา คือ กลุ่ม CKST JOINT VENTURE วงเงิน 4,831.24 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 6 สัญญาจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้างระบบราง ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – สุวินทวงศ์ ผู้ชนะประกวดราคา คือ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) วงเงิน 3,690 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะใช้เวลาก่อสร้างราว 5 ปีครึ่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถได้ในต้นปี 2566 ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษารายงานการให้เอกชนร่วมลงทุนตาม พ...การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (...ร่วมทุนฯ 56) รูปแบบ PPP – Net Cost ตลอดสาย (ตะวันออกตะวันตก) ระยะทางประมาณ 35 กม. โดยในส่วนของการก่อสร้างงานโยธา ด้านตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมบาง ขุนนนท์ รฟม.ได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว

ที่มาข่าว: TNN 24