รถไฟฟ้าสายสีทอง – บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมางานโยธาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน ) กับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย งานก่อสร้างทางยกระดับยาวประมาณ 1,800 เมตร เชื่อมต่อจากสถานีกรุงธนบุรี ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ไปตามแนวเส้นทางถนนกรุงธนบุรี ถนนเจริญนคร ถนนสมเด็จเจ้าพระยาบริเวณหน้าโรงพยาบาลตากสิน งานก่อสร้างสถานีจำนวน 3 สถานี รวมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในอาคารสถานี งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคกีดขวางงานก่อสร้าง ยกเว้นงานรื้อย้ายประปา ของ กฟน. งานรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าและอื่นๆของ กฟน. งานรื้อย้ายโทรศัพท์และสายสื่อสารของ TOT, กสท.และหน่วยงานการสื่อสารอื่นๆ มูลค่างานรวม 1,068.93 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน