ลดภาษีที่ดิน 90%

อย่างที่ทราบกันดีว่า ปี 2563 มีการออกมาตรการ #ลดภาษีที่ดิน เพื่อช่วยบรรเทาภาระจากวิกฤต #Covid19 ทำให้ปีที่ผ่านมารายได้ในการเก็บภาษีของกทม.ลดลงอย่างน่าใจหาย

มาตรการรัฐลดภาษีที่ดิน กระทบกทม. หนัก จัดเก็บได้ 1,255 ลบ.  รัฐเตรียมปรับลดงบประมาณ

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด รองผู้ว่ากทม.ฯ เปิดเผยว่า รายได้ของภาษีที่ดินในปี 2563 สามารถจัดเก็บได้ 1,255 ลบ. จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 1,500 ลบ. เนื่องจากข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้อัพเดท ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในหลายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าที่วางไว้

กทม.จึงหาแนวทางแก้ไขโดยการผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เช่น  โครงการแผนที่ภาษีให้การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด จัดทำโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการส่งออกข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในรายละเอียดตามกฎหมายและการตีความตามกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี ตลอดจนจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของ กทม. จากเดิมที่ตั้งประมาณการรายรับสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 เป็นเงิน 14,000 ลบ. แต่สามารถจัดเก็บได้เพียงประมาณ 1,255 ลบ. ขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับเงินชดเชยการจัดเก็บรายได้จากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นเงินประมาณ 14,000 ลบ. ผ่านสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ขณะเดียวกัน กทม.ต้องปรับลดประมาณการร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ลง โดยการปรับลดงบลงทุนระยะยาวที่สามารถชะลอโครงการต่างๆ ของกทม.ออกไป

ที่มา: ข่าวสด