ถือเป็นหนึ่งในกฏหมายที่ใช้เวลาพิจารณานานที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับ #ภาษีที่ดินใหม่ ซึ่งในที่สุดก็ผ่านการพิจารณาจากสนช. ทั้งวาระ 2 และ 3 และเตรียมประกาศใช้ไม่เกิน 1 .. 2563

อ่านรายละเอียดอัพเดทของภาษีและสิ่งปลูกสร้าง อัพเดท ธ.ค. 2562 ได้ที่ https://wp.me/p1YZB1-2yeX

เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ที่ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ค้างอยู่ในการพิจารณาของสนช. ซึ่งมีการขยายเวลารวม 9 ครั้ง!

สาระสำคัญของร่างภาษีใหม่ ได้มีการปรับลดการจัดเก็บภาษีลงกว่า 40% โดยขยับเกณฑ์บ้านหลังแรก จากเดิมยกเว้นที่ 20 ลบ. กลับไปยืนพื้นที่ 50 ลบ. ส่วนที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ปรับลดจาก 5% เป็น 3% ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ลบ./ปี

เกษตรกรรม บ้าน พาณิชยกรรม ที่ดินเปล่า
เพดานสูงสุด 0.15% 0.30% 1.20% 3%
เก็บตามมูลค่าตามขั้นบันได (ลบ.)
0-75 0.01% 0-50 0.02% 0-50 0.30% เพิ่มอัตราภาษี
0.3%
ทุก 3 ปี
แต่ไม่เกิน 3%
75-100 0.03% 50-75 0.03% 50-200 0.40%
100-500 0.05% 75-100 0.05% 200-1,000 0.50%
500-1,000 0.07% 100 >> 0.10% 1,000-5,000 0.60%
1,000 >> 0.10% 5,000 >> 0.70%

ยกเว้นหลังแรก 50 ลบ.

ทั้งนี้ ในร่างที่คณะกรรมาธิการได้บัญญัติบทเฉพาะกาลมาตรา 90 ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการกำหนดให้ใน 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ...นี้ ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลของฐานภาษีตามที่มาตรา 90 บัญญัติ โดยยังคงแบ่งประเภทที่ดินเป็น 4 ประเภทคือ

  1.  เกษตรกรรม  หากมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 1 ล้านบาท ต่อ 100 บาท ยกเว้น 3 ปีแรกไม่ต้องเสียภาษี แต่นิติบุคคลรายใหญ่ เริ่มจัดเก็บทันที และที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
  2. ที่อยู่อาศัย มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 1 ล้านบาทต่อ 200 บาท โดยบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป ทุก ๆ 1 ล้านบาท เสียภาษี 200 บาท ห้องเช่า / บ้านเช่า เจ้าของที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบ / ตามสัญญาที่ตกลง
  3. ที่ดินพาณิชย์อุตสาหกรรม จัดเก็บอัตราขั้นบันได สูงสุดไม่เกิน 0.7% ของราคาประเมิน แต่โรงพยาบาล ,สนามกีฬา ,สนามกอล์ฟ ,สถานศึกษาเอกชน ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
  4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เก็บในอัตราตั้งแต่ 0.3 – 3% ของราคาประเมิน และทุก 3 ปี ต้องเสียเพิ่ม 0.2 – 0.3 % ต่อเนื่องไม่เกิน 27 ปี หรือจนกว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน