การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของเมืองไทย แม้ว่าจะมีการอนุมัติโครงการจากภาครัฐแล้ว แต่ก็ยังเกิดความล่าช้าในกระบวนการ ทำให้การเดินหน้าของประเทศไม่ไกลเท่าที่ควร

Credit Photo: ปณิชา เมธาวิชิตชัย และ ธาม โรจน์ชีวพันธ์

แนวทางแก้ไข

ปรับ: ระบบการดำเนินโครงการรัฐวิสาหกิจ

  • ปฏิรูประบบให้มีประสิทธิผล
  • แก้ปัญหา Corruption
  • พัฒนาบุคลากร

เพิ่ม: การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

  • มีข้อตกลงที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
  • ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
  • ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

Credit Photo: ปณิชา เมธาวิชิตชัย และ ธาม โรจน์ชีวพันธ์