เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เคหะชุมชน  ดินแดงเพื่อตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องสังคมผู้สูงอายุในอนาคตและความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงโดยมี นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้ชำนาญการด้านบริหารโครงการ นายดารนัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ    จำนวน 120 คน เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงเคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ