นายไมตรี  อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) พร้อมด้วย ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) พร้อมทั้งมอบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุจำนวน 18 ราย และมอบทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชุมชนจำนวน 12 ราย โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอเมืองแกลงและชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 4 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน 21 ตารางวา จำนวน 522 หน่วย บนพื้นที่ 50.7 ไร่ พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ลานกีฬา สนามเด็กเล่น และศูนย์ชุมชน ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,200 คน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนให้เป็น ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืนประกอบกับคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีจิตอาสาอุทิศแรงกายแรงใจ และมีความเสียสละร่วมกันบริหารจัดการชุมชน โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมด้านการบริหารและพัฒนาชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริม ตามแนวทางเคหะประชารัฐส่งผลให้ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เป็นชุมชนที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน เช่น กลุ่มแอโรบิค กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มธนาคารขยะกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มโรงไส้เดือนกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพโดยดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการคน ชุมชน สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดทำฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานนิทรรศการมีชีวิต ฐานจุดทิ้งและกำจัดขยะอันตราย ร้านค้าปลอดกล่องโฟม ฐานคอนโดเลี้ยงไส้เดือนและกำจัดขยะอินทรีย์ และฐานธนาคารขยะ กลุ่มออมทรัพย์โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ได้รับรางวัลจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งประกาศรับรองว่าบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งยังผ่านเข้ารอบที่ 1 ชุมชนปลอดขยะ โดยได้รับโล่รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ปีซ้อน ในปี 2559 – 2560 ตลอดจนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาคารแนวราบจากโครงการประกวดชุมชนสดใส  จิตใจงดงามประจำปี 2559 ของการเคหะแห่งชาติอีกด้วยนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเป็นอย่างยิ่ง การเคหะแห่งชาติมุ่งหวังว่า ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแล สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ดร.ธัชพล กล่าวทิ้งท้าย