บ้านเคหะสุขเกษม

การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาอาคารต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) เป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอาชีพ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมองค์ประกอบชุมชนที่ครบครัน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ รวมทั้งสิ้น 4,089 หน่วย ได้แก่
-ระยะที่ 1 จำนวน 225 หน่วย
-ระยะที่ 2 จำนวน 673 หน่วย
-ระยะที่ 3 จำนวน 988 หน่วย
-ระยะที่ 4 จำนวน 2,203 หน่วย

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม ถูกออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ หรือสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 126.5 ไร่
ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รูปแบบที่พักอาศัย: มีลักษณะเป็นอาคารชุด 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 33 ตารางเมตร  ค่าเช่าประมาณ 2,900 บาทต่อเดือน

  • สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ: ลิฟต์ ทางลาด ราวจับ
  • พื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย: ศูนย์สุขภาพ (ธาราบำบัด) แพทย์แผนไทย โยคะ ฟิตเนส ฯ พื้นที่สันทนาการและพื้นที่ออกกำลังกาย คลินิกอายุรกรรม สวนสาธารณะ สวนน้ำ และที่จอดรถ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเคหะสุขเกษม มีอะไรบ้าง?

  1. มีสัญชาติไทย มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
  2. สุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการพักอาศัย
  3.  มีรายได้อย่างน้อย 18,000 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้เกษียณอาจเป็นรายได้โดยตรง
    ของผู้เกษียณ เช่น เงินบำนาญ เงินพิเศษ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลาน
  4. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด
  5. ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (จะพิจารณาเป็นอันดับแรก)

ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://www.nha.co.th/nha-low-income/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป