PDHouse บ้านประหยัดพลังงานPD HOUSE

เทรนด์สีเขียว บ้านประหยัดพลังงาน เดี๋ยวนี้มาแรง (มั่กๆ) นะครับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พวกเรา Go Green ! (Hooray!)

เมื่อวานนี้ (23 มิย. 54) นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ ตัวแทนบริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะเจ้าของและผู้บริหารสิทธิ์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือเข้ารับรางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงาน โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก ระดับดีและระดับดีมาก จำนวน 17 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ สำหรับ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก เกิดขึ้นจากแนวคิดของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อต้องการมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้ประชาชนเข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการในการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารธุรกิจและอาคารพักอาศัยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พีดีเฮ้าส์ ที่มุ่งเน้นการเลือกสรรวัสดุและกระบวนการก่อสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

อ้างอิง www.pd.co.th