แม้จะคลอดโครงการ “บ้านประชารัฐ” และ “บ้านธนารักษ์ประชารัฐ” มาเกือบ 2 ปี แต่อัตราการอนุมัติสินเชื่อกลับต่ำกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายๆ ประการ ล่าสุดทางรัฐบาลเลยตัดสินใจปลดล็อคบางเงื่อนไข เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐ และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เนื่องจากพบว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมียอดอนุมัติสินเชื่อต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้ขอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

โครงการ หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่
บ้านประชารัฐ ต้อง ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ปัจจุบัน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
กู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย: วงเงินสินเชื่อ
ไม่เกิน 1.5 ลบ. (รวมค่าที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง)
กู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย: วงเงินสินเชื่อ
ไม่เกิน 1.5 ลบ.
ไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมาร่วมพิจารณาด้วย
บ้านธนารักษ์
ประชารัฐ
โครงการเช่าระยะสั้น: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนและมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน โครงการเช่าระยะสั้น: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายได้ ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน
โครงการเช่าระยะยาว: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน โครงการเช่าระยะยาว: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ ประชาชน ที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

ที่มา: INN