คอนโด รถไฟฟ้า รีวิว บ้าน เจาลึก ธอส

ดูเหมือนว่าการหา CFO สำหรับองค์กรใหญ่ๆองค์กรหนึ่งจะไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกวันนี้ทาง ธอส. ก็ยังคงประกาศปาวๆหาคนรับตำแหน่งอยู่นะครับ ยืดให้ถึง 9 กันยายน 2554 ตามนี้

Website Link ธอส.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ธอส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี (CFO) ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554

คุณสมบัติทั่วไปจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน การลงทุน และการบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสถาบันการเงินที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท  และเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้สนใจยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นหนังสือปิดผนึกที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ พระราม 9 หรือคลิกเพิมเติมได้ที่ www.ghbank.co.th