นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA กล่าวถึงการกลับมาเติบโต (Turn Around) ในเชิงตัวเลข โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน เติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งด้านยอดขาย ยอดรับรู้รายได้ และกำไรสุทธิ และใน Q1/65 มียอดขายที่เติบโตเช่นกันที่ 243 ล้านบาท และมียอดรับรู้รายได้ 222 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เติบโต 75% และ 149% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังเผยถึงแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 ที่มุ่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้าที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาบ้านที่มีคุณค่า แต่ให้ความสำคัญในมิติของคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า ภายใต้พันธกิจ THANASIRI “Lifetime Total Living Solution” รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่สร้างสมดุลของผลประกอบการในเชิงตัวเลข บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อนบ้านข้างเคียง และสังคม ร่วมลดผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน 

แผนการพัฒนาโครงการในปี 2565 นี้ บริษัทยังคงเปิดตัวโครงการใหม่ในทุกไตรมาส โดยไม่เน้นในด้านปริมาณหรือจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ แต่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาบริการในด้านต่างๆ โดยมี “อนาบูกิ โคซัน” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Health & Well – Being มาร่วมแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู้ นอกเหนือจากการร่วมลงทุน เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการที่รองรับการใช้ชีวิตของคนทุกวัย ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ หรืออายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในทุกพื้นที่และทุก Function การใช้งาน

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งทีมงานใหม่ด้านงานบริการเพื่อเข้าไปดูแลบริหารจัดการ ทั้งชุมชนเดิมที่ THANA ได้พัฒนาไว้และโครงการใหม่ที่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ รวมถึงโครงการในอนาคต ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ นำทีมโดยผู้บริหารระดับสูง คือ นายจรัญ เกษร ที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูง การบริหารงานขายและการตลาด การก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการในหลายชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO) พร้อมทั้ง ทีมสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านประสบการณ์การบริหารจัดการในโครงการใหญ่ๆ มานับไม่ถ้วน 

ด้านนายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ได้กล่าวถึง แผนการพัฒนาโครงการใหม่ในปีนี้ อย่างน้อย 3 โครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ รวมมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาท และโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่อีก 6 โครงการ มูลค่ารวม กว่า 1,200 ล้านบาท จะดำเนินการในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความสำคัญของทุกกระบวนการ ภายใต้ Model Total Green ดังกล่าว คือ

  1. แนวคิดการพัฒนารูปแบบ “Green” ที่เริ่มคิด ดำเนินการ และกำกับดูแล ผลักดัน ให้บรรลุผล
  2. การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ที่โปร่งใสและลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิม            
  3. การออกแบบ ตามหลัก Green & Universal Design และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4. การทำการตลาดและงานขาย ที่เป็นธรรม ทั้งต่อลูกค้าและคู่แข่งขัน 
  5. การก่อสร้าง ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเพื่อนบ้านข้างเคียง และการใช้วัสดุให้ไม่เหลือเศษ ตามหลัก “Circular Economy” 
  6. การส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้ และ                   
  7. การบริหารจัดการชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด ในแนวทาง “ธนาสิริ…เราดูแล” เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น ปลอดภัย ไว้ใจได้ เชื่อมโยงแนวคิดความยั่งยืนในการอยู่อาศัย Green Clean Lean

ทั้งนี้ในปัจจุบัน จะเห็นการรวมกลุ่มในลูกค้าทุก Gen ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน เช่น ผู้อยู่อาศัยที่รักสุนัข ผู้ที่ชอบกีฬาประเภทเดียวกัน ผู้คนที่นิยมการออกกำลังกาย รวมถึงกลุ่มงานอาสาจิตสาธารณะต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของการอยู่อาศัยร่วมกัน ทางบริษัทจะเข้าไปร่วมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปี่ยมด้วยความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับการบริหารให้ทันต่อสถานการณ์ในยุค New Normal จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา เป็นต้น

“ตลอดปีนี้และตลอดไป THANA จะมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท “THANASIRI WELL – BEING” คือ การสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในประชาคมธนาสิริและขยายวงกว้างไปยังสังคมรอบๆ บ้านเราต่อไป” นายจรัญ กล่าวสรุป