ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม (บางท่านอาจรวมถึงอาคารสำนักงานหรือออฟฟิศ) มีความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้พักอาศัยทุกคน เนื่องจากเราเองต้องดำรงชีวิตอยู่กับสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ ในฐานะที่ Plus Property เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้าน Property Management และ Facility Management กับบทบาทที่ต้องดูแลให้ระบบต่างๆ ของคอนโดหรืออาคารสำนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความพึงพอใจแก่ผู้ใช้อาคาร จึงขอแชร์ประสบการณ์ การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง และการดูแลรักษาระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและดูแลทรัพย์สินเหล่านี้

คุณเคยทราบหรือไม่ว่า โครงการต่างๆ มีมูลค่าการก่อสร้างเท่าไร เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษากันอย่างไร รวมถึงวิกฤตทางด้านพลังงาน ทำให้ยิ่งต้องระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ แม้กระทั่งที่บ้านเราเอง ที่ไม่ใช่แค่ประหยัดเฉพาะแค่การปิดไฟเท่านั้น บางท่านถึงกับลงทุนหันเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานกันเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้ จึงเป็นโจทย์สำคัญของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์ส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรให้อุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ในอาคารหรือคอนโด มีอายุการใช้งานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันโครงการที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร กลายเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยที่สำคัญในเมืองขนาดใหญ่ อาทิ กรุงเทพมหานคร และตามหัวเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาการขยายตัวของเมือง โดยวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์ส่วนกลาง รวมทั้งมีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลให้ทรัพย์ส่วนกลางนั้นอยู่ในสภาพดี การดูแลให้ทรัพย์ส่วนกลางอยู่ในสภาพที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องดำเนินการเพียงเพราะว่ามีกฎหมายกำหนด แต่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องมีการดำเนินการ ลองคิดดู หากท่านต้องใช้สโมสรของหมู่บ้านที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม ถนนที่ไม่สะอาด ลิฟต์ที่ติดๆ ขัดๆ ทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่สะดวก และยังส่งผลให้ทรัพย์สินส่วนบุคคลมีมูลค่าลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดู

เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี มีการรักษาหรือเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมีงบประมาณเพียงพอทั้งสำหรับการปฏิบัติงานดูแลทรัพย์ส่วนกลางประจำวันและการปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนในระยะยาว นิติบุคคลหรือผู้บริหารโครงการจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการกับ อุปกรณ์เครื่องจักรและระบบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น ลิฟต์ ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล โทรศัพท์ การจัดระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การลดการเกิดอุบัติเหตุ การจัดระบบการสัญจรและการเข้าออก การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบหรือุปกรณ์ต่างๆ จะสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้อยู่อาศัย ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา ซึ่งนำมาสู่การสร้างมูลค่าให้แก่โครงการได้

นอกจากนี้ องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารทรัพย์ส่วนกลางคือนิติบุคคลและคณะกรรมการ ที่เป็นผู้ให้นโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนผู้อยู่อาศัยเองต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหาร รวมทั้งการแสดงข้อคิดเห็น เพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้ถึงการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา ซึ่งผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพราะนี่คือต้นทุนที่สำคัญ รองจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งหากสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ มิใช่เสื่อมถอยไปตามวันเวลา ฉะนั้นการบริหารทรัพย์ส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพจึงนับเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาและเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของพวกเราได้อีกทางหนึ่ง